Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

60 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 300/2007 z dnia 2007-12-13

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560) i § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.XII.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 19 553,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758- Różne rozliczenia - 13 317,00 zł
  rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 13 317,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych: dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 236,00 zł rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 6 236,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 300,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 300,00 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 300,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 130 173,40 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 28 937,40 zł
  rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 3 400,00 zł
  rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 6 517,00 zł
  rozdział 80130- Szkoły zawodowe - 19 020,40zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 95 000,00zł
  rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 20 000,00 zł
  rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 75 000,00 zł

  tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 236,00zł
  rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów - 6 236,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 110 920,40 zł
  tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758 -Różne rozliczenia - 15 620,40 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 15 620,40 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 95 000,00 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 95 000,00 zł

  tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 300,00 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 300,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów oraz wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, stosownie do którego zmniejszona została Powiatowi dotacja celowa o kwotę 300,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej. Zmniejszenia kwoty składki zdrowotnej dokonano w Domu Dziecka w Chojnie - zgodnie ze złożonym przez jednostkę rozliczeniem uwzględniającym liczbę dzieci przebywających w placówce do końca roku.
 2. Pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST-5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku, stosownie do którego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu w Gryfinie na rok 2007 o kwotę 13 317,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  W związku z otrzymaną subwencją dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących jednostkach:
  • Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3 117,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3 400,00 zł,
   z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacja celowa o kwotę 6 236,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów podróży repatriantki p. Niny Osińskiej, zamieszkałej w Chojnie, przy ul. Łużyckiej 12/18.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, stosownie do którego dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy rozdziałami: zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 95 000,00 zł, natomiast zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 75 000,00 zł, oraz rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 20 000,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, stosownie do którego zwiększa się z rezerwy ogólnej wydatki o kwotę 15 620,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległych odpraw w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31 sierpnia 2007 r. z nauczycielami z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela w kwocie 7 513,20 zł, oraz odprawy emerytalnej w kwocie 8 107,20 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-14 07:54:18
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-14 07:54:18

Strona odwiedzona 853 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.