Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 311/2007 z dnia 2007-12-21

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz. 560), oraz Uchwały Nr XIV/160/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XIV/160/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XIV/160/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 040,00 zł oraz dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2 382,00 zł a także zmniejszenia planu dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 498,00 zł oraz dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 98,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7 826,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 20 000,00 w związku z Uchwałą Nr 289/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie realizacji zadania pn "Wymiana dachu krytego eternitem - demontaż i utylizacja płyt azbestowych z obiektu DPS w Nowym Czarnowie" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 roku.
 3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 37 000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 37 000,00 zł w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 4. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł, które wynika ze zwiększenia ilości pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju finansowanych na nowych zasadach, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
 5. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 500,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów wynikających z wpływu za wynajem pomieszczeń w wysokości 16 000,00 zł, oraz wpływem odsetek bankowych w wysokości 1 500,00 zł i jednoczesnego zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Kwota 1 500,00 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego
 6. Zwiększenia planu wydatków w Domu Dziecka w Chojnie w związku z wpłatą darowizn w wysokości 2 045,00 zł, i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 2 045,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych oraz telewizora dla dzieci przebywających w placówce - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie.
 7. Zwiększenia planu dochodów w wysokości 1 570,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 1 570,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
 8. Zwiększenia dochodów o kwotę 26 000,00 zł wynikającą z opłat za wynajem pomieszczeń - 1 000,00 zł, oraz opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 25 000,00 i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 9. Zwiększenia dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie o kwotę 800,00 zł z w związku z otrzymaną darowizną i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 10. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w związku z różnicą w finansowaniu nowoprzyjętych mieszkańców na miejsce mieszkańców finansowanych na starych zasadach i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 11. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł oraz wydatków o 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 12. Zwiększenia planu dochodów, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST-5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku, stosownie do którego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu w Gryfinie na rok 2007 o kwotę 13 317,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  W związku z otrzymaną subwencją dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących jednostkach:
  • Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3 117,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3 400,00 zł,
   z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
 13. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14 999,08 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 14 999,08 zł w związku z rozliczeniem projektu stypendialnego pn "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim III" - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 14. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 846,98 zł w związku ze zmniejszeniem wartości robót remontowych nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w Mieszkowicach i jednoczesnego zmniejszenia wydatków o kwotę 2 846,98 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.
 15. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe o kwotę 5 882,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 5 882,00 zł w związku z rozliczeniem projektu stypendialnego pn "Stypendia EFS dla studentów w Powiecie Gryfińskim III" - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 16. Zmiany w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18 736,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18 736,00 zł w związku z realizacją zawartych porozumień z gminami na bieżące utrzymanie ulic w miastach (Gryfino, Cedynia, Chojna, Moryń, Mieszkowie) - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.
 17. Zmiany w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 13 000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 18. Zmiany w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 12 045,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12 045,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 19. Zmiany w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 25 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju, w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 25 000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 20. Zmiany w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 97 771,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 97 771,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 21. Zmniejszenia dotacji dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie o kwotę 30 000,00 zł (rozdział 85111 - Szpitale ogólne) przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji dla SPZZOZ w Likwidacji o kwotę 30 000,00 zł (rozdział 85195 - Pozostała działalność).
 22. Zmniejszenia wydatków o kwotę 98 386,82 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 23. Zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 250 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 250 000,00 zł (200 000,00 zł - kapitał zapasowy, 50 000,00 - kapitał założycielski) z przeznaczeniem na założenie Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-31 14:11:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-31 14:11:43

Strona odwiedzona 637 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.