Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 312/2007 z dnia 2007-12-21

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 151/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 172/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 202/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r.,
 • uchwałą Nr 220/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 230/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 255/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2007 r.,
 • uchwałą Nr 264/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.09.2007 r.
 • uchwałą Nr 284/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.10.2007 r.
 • uchwałą Nr 295/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 299/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 grudnia 2007 r., stosownie do której:
  1. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 725.000,00 zł, w związku z uzyskaniem odszkodowania od Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA z siedzibą w Nowym Czarnowie, z tytułu ograniczenia funkcjonalności, atrakcyjności i przydatności, a także zmniejszenia wartości nieruchomości Powiatu Gryfińskiego.
  2. Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dla Powiatu Gryfińskiego środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.013.297,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4822-780/2007.
  3. Zwiększono plan dochodów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 216,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 216,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
  4. Zwiększono plan dochodów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 337,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 337,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
  5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 46.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł w związku z umową nr WRR/000040/OD/D zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON, dotyczącą realizacji programu "Wyrównywanie różnic między regionami".
  6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 77.868,00 zł oraz plan wydatków (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 77.868,00 zł w związku z umową nr EDP/000034/OD/D o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
  7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 34.710,82 zł oraz plan wydatków o kwotę 34.710,82 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, dodatkowych wpływów za wyżywienie pracowników, wychowanków i uczniów oraz przekazania darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
  8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów, które wynikają ze zwiększenia ilości mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju finansowanych na nowych zasadach - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
  9. Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.082,29 zł oraz plan wydatków o kwotę 10.082,29 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów wynikających z wpłat za najem pomieszczeń oraz wpływem środków finansowych za naukę jazdy - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
  10. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z niewypracowaniem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
  11. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części nieruchomości od Banku PKO BP SA, znajdującej się przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.
  12. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
  13. Zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
  14. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 16.297,00 zł.
  15. Zwiększono kwotę dotacji o 22.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników.
  16. Zmniejszono plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 11.994,53 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 11.994,53 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 2. Uchwałą Nr 300/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2007 r., w związku z którą wprowadzono następujące zmiany:
  1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, stosownie do którego zmniejszono Powiatowi dotację celową o kwotę 300,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej. Zmniejszenia kwoty składki zdrowotnej dokonano w Domu Dziecka w Chojnie - zgodnie ze złożonym przez jednostkę rozliczeniem uwzględniającym liczbę dzieci przebywających w placówce do końca roku.
  2. Pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST-5-4822-27p/BKU/07 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu w Gryfinie na rok 2007 o kwotę 13 317,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
   W związku z otrzymaną subwencją dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących jednostkach:
   • Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł,
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3 117,00 zł,
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 400,00 zł,
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3 400,00 zł,
    z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
  3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacja celowa o kwotę 6 236,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów podróży repatriantki p. Niny Osińskiej, zamieszkałej w Chojnie, przy ul. Łużyckiej 12/18.
  4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, stosownie do którego zwiększono z rezerwy ogólnej wydatki o kwotę 15 620,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległych odpraw w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31 sierpnia 2007 r. z nauczycielami z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela w kwocie 7 513,20 zł, oraz odprawy emerytalnej w kwocie 8 107,20 zł.
 3. Uchwałą Nr 301/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2007 r., stosownie do której:
  1. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok zwiększono Powiatowi dotację celową w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzania przez powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.
  2. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 567/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok zwiększono Powiatowi dotację celową w dziale 853 - Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 4. Uchwałą Nr 309/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r., w związku z którą wprowadzono następujące zmiany:
  1. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie, zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej dla Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.
  2. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie, zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
  3. Przesunięto środki finansowe w wysokości 197 277,00 zł ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych) na przeprowadzenie bieżących remontów w obiektach oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej.
 5. Uchwałą Nr 311/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r., w związku z którą wprowadzono następujące zmiany:
  1. Zwiększono plan dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 040,00 zł oraz dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2 382,00 zł a także zmniejszono plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 498,00 zł oraz dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 98,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7 826,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
  2. Zwiększono plan dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w tym samym dziale o kwotę 20 000,00 w związku z Uchwałą Nr 289/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie realizacji zadania pn "Wymiana dachu krytego eternitem - demontaż i utylizacja płyt azbestowych z obiektu DPS w Nowym Czarnowie" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 roku.
  3. Zwiększono plan dochodów w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 37 000,00 zł oraz zwiększono planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 37 000,00 zł w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
  4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł wynikającą ze zwiększenia ilości pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju finansowanych na nowych zasadach, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
  5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 17 500,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów wynikających z wpływu za wynajem pomieszczeń w wysokości 16 000,00 zł oraz wpływem odsetek bankowych w wysokości 1 500,00 zł i jednocześnie zwiększono planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Kwota 1 500,00 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego
  6. Zwiększono plan dochodów w Domu Dziecka w Chojnie w związku z wpłatą darowizn w wysokości 2 045,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 2 045,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych oraz telewizora dla dzieci przebywających w placówce - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie.
  7. Zwiększono plan dochodów w wysokości 1 570,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 1 570,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
  8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 26 000,00 zł wynikającą z opłat za wynajem pomieszczeń - 1 000,00 zł oraz opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 25 000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  9. Zwiększono plan dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie o kwotę 800,00 zł w związku z otrzymaną darowizną i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
  10. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w związku z różnicą w finansowaniu nowoprzyjętych mieszkańców na miejsce mieszkańców finansowanych na starych zasadach i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
  11. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł oraz wydatków o 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
  12. Zwiększono plan dochodów, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST-5-4822-27p/BKU/07, stosownie do którego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu w Gryfinie na rok 2007 o kwotę 13 317,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
   W związku z otrzymaną subwencją dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących jednostkach:
   • Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł,
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3 117,00 zł,
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 400,00 zł,
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3 400,00 zł,
    z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
  13. Zmniejszono plan dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14 999,08 zł oraz zmniejszono plan wydatków w tym samym dziale o kwotę 14 999,08 zł w związku z rozliczeniem projektu stypendialnego pn "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim III" - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  14. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 846,98 zł w związku ze zmniejszeniem wartości robót remontowych nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w Mieszkowicach i jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 2 846,98 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.
  15. Zmniejszono plan dochodów w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe o kwotę 5 882,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków w tym samym dziale o kwotę 5 882,00 zł w związku z rozliczeniem projektu stypendialnego pn "Stypendia EFS dla studentów w Powiecie Gryfińskim III" - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  16. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 98 386,82 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 6. Uchwałą Nr 310/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r., w związku z którą wprowadzono następujące zmiany:
  Zmniejszono plan dochodów (zmiana wprowadzona w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST-5-4822-27p/BKU/07) o kwotę 13 317,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tą zmianą dokonano zmniejszenia planu wydatków w następujących jednostkach:
  • Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3 117,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3 400,00 zł,
   z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Wszelkie zmiany ujęte w harmonogramie wydatków zostały ujęte w m-cu grudniu 2007 roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-31 14:13:53
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-31 14:13:53

Strona odwiedzona 657 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.