Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

63 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 317/2008 z dnia 2008-01-08

w sprawie zmiany uchwały nr 119/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia lekarzy opiniujących wnioski o skierowanie do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych

na podstawie § 2 ust.1 w związku z § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. z 1998 r., Nr 166, poz. 1265), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuję:

§ 1

W uchwale nr 119/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia lekarzy opiniujących wnioski o skierowanie do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Lek. Tomasz Mirakowski w SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie".
§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. z 1998 Nr 166, poz.1265) określa szczegółową procedurę kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Stosownie do §1 ww. Rozporządzenia skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje w drodze decyzji organ, który utworzył publiczny zakład.

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Do wniosku o skierowanie dołącza się:

 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji,
 2. wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa,
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie.

Wniosek wraz z załącznikami składa się lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który w terminie 14 dni wydaje opinię co, do skierowania tej osoby do określonego zakładu. Wymagane dokumenty wraz z opinią lekarz niezwłocznie przekazuje do organu kierującego.

Mając na uwadze fakt, że organem który utworzył zakład opiekuńczo-leczniczy jest Powiat Gryfiński, konieczne jest wyznaczenie lekarza do opiniowania wniosków o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wnosi o dokonanie zmiany w uchwale o wyznaczeniu lekarza opiniującego wnioski poprzez wyznaczenie lek. Tomasza Mirakowskiego do opiniowania ww. wniosków. Lek. Tomasz Mirakowski posiada odpowiednią wiedzę do oceny ww. wniosków, oraz wyraził zgodę na dokonywanie oceny ww. wniosków poprzez złożenie swoje oferty.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

data opublikowania: 2008-01-10 15:27:08
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 15:27:08

Strona odwiedzona 1066 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.