Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

66 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 328/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" złożonego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2257, z 2006r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588, z 2007r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243,), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
 1. Zatwierdza się przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do porozumienia w ramach systemowego projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Marianowi Mielczarkowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:
  1. reprezentowania w porozumieniu partnerskim w ramach projektu systemowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
  2. przystąpienia do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tego porozumienia,
  3. określenia zasad współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy, a także zasad współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, zasad w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego zgodnie z art. 9 pkt. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  4. wykonywania wszelkich czynności wynikających z realizacji projektu.
 2. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Marek HipszUZASADNIENIE
 1. W roku 2008 - zgodnie z deklaracją złożoną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider będzie realizowało z OPS-ami partnerskie projekty systemowe w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Powiatowy Urząd Pracy jest obligatoryjnym partnerem w projektach systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej PO KL.
 3. W związku z powyższym istnieje konieczność włączenia do partnerstwa PUP oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP do podpisania porozumienia, partnerskiego oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych.

data opublikowania: 2008-02-04 13:49:05
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 13:49:05

Strona odwiedzona 886 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.