Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

77 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 363/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
  Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 42 641,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 42 641,00 zł
   • rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 42 641,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 136 214,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 56 990,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 56 990,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 35 861,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 35 861,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 200,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 522,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 522,00 zł
  • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 42 641,00 zł
   • rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 42 641,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 93 573,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758- Różne rozliczenia - 56 990,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 56 990,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 35 861,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 35 861,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 200,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 522,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 522,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 42 641,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.
 2. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, stosownie do którego zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 861,00 zł, zmniejsza się plan wydatków: § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10 994,00 zł, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 404,00 zł i § 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 463,00 zł.
 3. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, stosownie do którego zwiększa się plan wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 522,00 zł, zmniejsza się plan wydatków § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 522,00 zł.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, stosownie do którego zmienia się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 700-Gospodarka nieruchomościami, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200,00 zł w celu przeprowadzenia inwentaryzacji lokalu Skarbu Państwa; zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z rezerwy ogólnej w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 56 990,00 zł. Kwota 38 700,00 zł dotyczy energii elektrycznej, 16 240,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dozór nieruchomości w Baniach i Moryniu (baza byłego PZD), kwota 2 050,00 zł to płatności w b.r., a które dotyczyły planu finansowego 2007 r.(podatek, ZUS zleceniobiorcy).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-28 11:10:20
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:10:20

Strona odwiedzona 822 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.