Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

78 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 368/2008 z dnia 2008-04-30

w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1592, Dz.U.2002.23.220, Dz.U.2002.62.558, Dz.U.2002.113.984,Dz.U.2002.153.1271, Dz.U.2002.200.1688, Dz.U.2002.214.1806, Dz.U.2003.162.1568, Dz.U.2004.102.1055, Dz.U.2004.167.1759, Dz.U.2007.173.1218), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004. 99 .1001, Dz.U.2004.273.2703, Dz.U.2005.64.565, Dz.U.2005.94.788, Dz.U.2005.164.1366, Dz.U.2006.94.651, Dz.U.2006.104.708, Dz.U.2006.104.711, Dz.U.2006.144.1043, Dz.U.2006.149.1074, Dz.U.2006.158.1121, Dz.U.2006.217.1588, Dz.U.2007.89.589, Dz.U.2007.115.793, Dz.U.2007.120.818) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL.

§ 2

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tego porozumienia.
 2. realizacji projektu zgodnie z porozumieniem, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.04.2008r. do 30.03.2011r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.04.2008r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL.

Przystąpienie do realizacji projektu wiąże się z:

 • podpisaniem porozumienia dotyczącego realizacji projektu na okres od 01.04.2008r. do 31.12.2010 roku.
 • otrzymaniem dofinansowania na wynagrodzenia 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego:
  • kwota na rok 2008 - 60 083,19 zł
  • kwota na rok 2009 - 86 786,83 zł
  • kwota na rok 2010 - 86 786,83 zł
  oraz na zakup mebli dla tych pracowników - 5 500,00 zł
 • zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach środków Funduszu Pracy w wysokości 39 985,22 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu komputerowego- 18 000,00 zł, szkolenia - 21985,22 zł
 • wykazaniem wzrostu ilości stanowisk pracy związanych z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym; 2 stanowiska związane z pośrednictwem pracy i 1 stanowisko związane z poradnictwem zawodowym

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako partner przy realizacji projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tego porozumienia.
 2. realizacji projektu zgodnie z porozumieniem, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.

data opublikowania: 2008-05-06 08:29:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-06 08:29:44

Strona odwiedzona 786 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.