Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

80 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 382/2008 z dnia 2008-05-15

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu.

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.2004 nr 99, poz.1001, Dz.U.2004 nr 273, poz.2703, Dz.U.2005 nr 64, poz.565, Dz.U.2005 nr 94, poz. 788, Dz.U.2005 nr 164, poz.1366, Dz.U.2006 nr 94, poz.651, Dz.U.2006 nr 104, poz.708, Dz.U.2006 nr 104, poz.711, Dz.U.2006 nr 144, poz.1043, Dz.U.2006 nr 149, poz.1074, Dz.U.2006 nr 158, poz.1121, Dz.U.2006 nr 217, poz.1588, Dz.U.2007 nr 89, poz.589, Dz.U.2007 nr 115, poz.793, Dz.U.2007 nr 120, poz.818) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji projekt "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach o dofinansowanie projektu ( Nr wniosku KSI: WND-POKL.06.01.01-32-088/08)

§ 2

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. zawarcia umowy o dofinansowanie projektu konkursowego "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację"z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tej umowy.
 2. realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. dokonywaniem zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO KL 2007-20013.
§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do podpisania umowy, realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 13.05.2008r. do 30.06.2010r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 13.05.2008r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie przystąpił do konkursu otwartego na projekty składane w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie składając wniosek o dofinansowanie projektu " Kobieta potrafi- szansa na samorealizację". Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem nadrzędnym projektu " Kobieta potrafi- szansa na samorealizację" jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy z terenu 4 gmin Powiatu Gryfińskiego- Gminy Gryfino, Banie, Widuchowa i Stare Czarnowo. Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia, zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 100 kobiet zarejestrowanych w PUP w Gryfinie oraz podjęcie zatrudnienia przez 50 z nich. W ramach projektu planuje się objąć 100 kobiet: wsparciem psychologiczno doradczy: szkoleniami prowadzącymi do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych ; praktykami zawodowymi zgodnie z kierunkiem ukończonych szkoleń oraz pośrednictwem pracy , a także 20 z nich dofinansowaniem przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrotem kosztów zakwaterowania.

Zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie określonymi w informacji o przyjęciu wniosku złożonego przez PUP w Gryfinie do dofinansowania warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest przedstawienie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym uchwały organu powiatu o zatwierdzeniu projektu "Kobieta potrafi- szansa na samorealizację" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL do realizacji oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. zawarcia umowy o dofinansowanie projektu konkursowego " z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tej umowy.
 2. realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. dokonywaniem zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w ramach PO KL 2007-20013.

data opublikowania: 2008-05-16 12:06:27
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 12:06:27

Strona odwiedzona 694 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.