Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 385/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), oraz Uchwały Nr XIX/210/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XIX/210/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XIX/210/2008 Rady Powiatu z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 950,00 zł, zgodnie z umową BWS.4318-21/07 z dnia 22.02.2008 r. zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, o kwotę 5 000,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, zgodnie umową z dnia 01 kwietnia 2008 r. zawartą pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim.
 3. Zwiększenia z rezerwy ogólnej planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, o kwotę 1 400,00 zł, która zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk map sztabowych Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.
 4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 132/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 34 400,00 zł. Jednocześnie zwiększyły się wydatki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 34 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
 5. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 34 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 34 400,00 zł (stypendia zostały wypłacone wcześniej z rezerwy ogólnej).
 6. Zwiększenia planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695-Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł (3000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Gryf", 2000,00 zł dla Klubu Olimpijczyka "Krzyś"), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania organizowanych w dniach 24-25 maja 2008 r. Otwartych Mistrzostw Smoczych Łodzi Euroregionu Pomerania oraz wnioskiem Klubu Olimpijczyka "Krzyś" o dofinansowanie imprezy sportowo-kulturalnej pn. "Krzywińska Liga Biegów Przełajowych"
 7. Zwiększenia planu dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 759 810,00 zł, w związku z podpisaniem umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 759 810,00 zł, z podziałem na środki dla PCPR w Gryfinie-341 923,00 zł oraz dla gmin powiatu gryfińskiego uczestniczących w partnerstwie-417 887,00 zł. Przekazanie środków dla gmin:
  • Gmina Gryfino docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie- 165 474,00 zł,
  • Gmina Banie docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach- 93 289,00 zł,
  • Gmina Widuchowa docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej- 79 447,00 zł,
  • Gmina Trzcińsko Zdrój- docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju- 79 677,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 8. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, o kwotę 20 000,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim.
 9. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 177/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 6 982,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów podróży repatriantki Pani Natalii Sidleckiej, zamieszkałej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej 62.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-02 11:28:25
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 11:28:25

Strona odwiedzona 800 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.