Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 389/2008 z dnia 2008-06-04

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz Z 2007 R. Nr 10, poz.22), art. 407 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Uchwały Nr XV/175/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r., Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, udziela Dotowanemu na jego wniosek dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Przeznacza się środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące), na realizację zadania pn: "NASZA ZIEMIA - NASZ DOM"- przedstawienie wiedzy ekologicznej w formie twórczości artystycznej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 2. Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące).
§ 2

W wyniku realizacji zadania wymienionego w §1 zostanie osiągnięty:

 1. efekt ekologiczny:
  1. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród osób niepełnosprawnych i wychowanków Domów Dziecka.
  2. Kształtowanie zachowań proekologicznych.
  3. Wzbogacanie form przekazu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej.
 2. efekt rzeczowy:
  1. Narzędzia i przybory do wykonywania prac w terapii zajęciowej.
  2. Kostiumy, rekwizyty, elementy scenografii do wykorzystania przy wykonywaniu innych zadań.
§ 3

Ustala się zasady, terminy i sposób realizacji zadania określonego w § 1:

 1. W ramach zadania zrealizowane zostaną wydatki wyszczególnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięć kwot w zakresie poszczególnych rodzajów zakupów, pod warunkiem realizacji wszystkich wyszczególnionych rodzajów wydatków oraz nie przekroczenia kwoty całkowitej dotacji.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania następuje po uprzednim zwiększeniu planu finansowego i otrzymaniu informacji stosownie do art.186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm).
 4. Uruchomienie środków pieniężnych na realizację zadania może następować jednorazowo lub w transzach, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem zapisów zawartych w punkcie 3.
 5. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie zadania następuje z dniem otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 3, a zakończenie upływa z dniem 15.10.2008 r.
 6. Termin całkowitego rozliczenia zadania: 22.10.2008 r.
§ 4

Zobowiązuje się Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i terminami ustalonymi w § 3.
 2. Wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Zwrotu kwoty pozostałej, w przypadku nie wykorzystania w całości kwoty przekazanej na zadanie, z chwilą powstania takiego obowiązku.
 4. Po zakończeniu realizacji zadania tj. w terminie określonym w § 3 pkt 6, przedłożenia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie całkowitego rozliczenia zadania.
 5. Dołączenia do rozliczenia, kompletu dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania, tj.:
  1. uwierzytelnionych kopii: umów, rachunków, faktur zatwierdzonych do wypłaty przez osoby uprawnione - oznaczonych klauzulą "Sfinansowane ze środków PFOŚiGW w Gryfinie w wysokości…zł.",
  2. dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, protokołów odbioru,
  3. dokumentów potwierdzających realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  4. oświadczenia o ich zgodności z dokumentami źródłowymi podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony Jednostki,
 6. Sporządzenia na druku (w formie sprawozdania), wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały specyfikacji wszystkich poniesionych wydatków, związanych z realizacją zadania.
 7. Przedstawienia do dokumentów wyszczególnionych w pkt 5, w terminie określonym w § 3 pkt 6 sporządzonego w formie opisowej uzyskania efektu ekologicznego.
 8. Trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w następujący sposób:"Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
 9. Niedostarczenie całkowitego rozliczenia rzeczowo-finansowego przekazanej dotacji w ciągu 30 dni od upływu terminu o którym mowa w § 3 pkt 6, stanowić może podstawę do zmniejszenia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
§ 5
 1. Uchwała może być wypowiedziana, a przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia:
  1. wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy,
  2. odstąpienia od realizacji zadania, na które dotacja została przeznaczona,
  3. nie zakończenia w terminie zadania.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, zobowiązania wynikające z dokumentów wyszczególnionych w § 4, z powodu ich wad, błędów itp., ponosi Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 3. Naruszenie postanowień określonych w § 3 pkt 2 i § 4 stanowić będzie podstawę do zmniejszenia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz powodować zwrot środków pieniężnych wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego zdania.
 4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z warunkami zawartymi w uchwale, wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.
 5. Przez dotację, o której mowa w niniejszej uchwale, należy rozumieć środki przekazane na realizację zadania określonego w § 1.
§ 6
 1. Sposób wykorzystania udzielonej dotacji oraz dokumenty w zakresie prawidłowości realizacji zadania mogą być poddane kontroli.
 2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
 3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Na żądanie kontrolującego należy dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 4. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującym jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu środków finansowych.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-05 09:40:09
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 09:40:09

Strona odwiedzona 722 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.