Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

84 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 405/2008 z dnia 2008-06-18

w sprawie wyrażenia opinii do "Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim"

Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się negatywnie przedmiotowy "Projekt Planu Gospodarki Odpadami w Woje- wództwie Zachodniopomorskim".

§ 2

W "Projekcie Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim" należy uwzględnić następujące uwagi:

 1. Przedstawiony "Projekt Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim" nie uwzględnia rozwiązań wynikających z zapisów obowiązującego "Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego".
 2. W rozdziale VI "Szczegółowe działania" w zadaniu pn. "Likwidacja pestycydowych skażeń terenu spowodowanych przez mogilniki - poszukiwanie niezinwentaryzo-wanych miejsc magazynowania przeterminowanych pestycydów" w treści punktu "Instytucje odpowiedzialne" dopisać "władający powierzchnią ziemi, na terenie której znajdują się mogilniki oraz wojewoda".
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 24.04.2008 r. do Zarządu Powiatu w Gryfinie wpłynął wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia opinii do "Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim". Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) projekt planu wojewódzkiego podlega zaopiniowaniu - przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z obszaru województwa, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w zakresie związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz w zakresie związanym z portami i wodami morskimi - przez dyrektora właściwego urzędu morskiego.

Przedstawiony "Projekt Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim" nie uwzględnia rozwiązań wynikających z zapisów obowiązującego "Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego".

Ponadto na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) - Starosta prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi, w związku z tym może przeprowadzić prace poszukiwawcze niezinwentaryzowanych mogilników. Natomiast przypisanie ich likwidacji tylko Staroście jest niezgodne z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493). Ustawa bowiem nakłada obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych i rekultywacyjnych na organ ochrony środowiska jakim jest wojewoda oraz na władającego powierzchnią ziemi.

W związku z powyższym wnosi się o uwzględnienie wymienionych uwag.

data opublikowania: 2008-06-19 09:58:33
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-19 09:58:33

Strona odwiedzona 738 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.