Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

89 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 424/2008 z dnia 2008-07-08

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), oraz Uchwały Nr XX/224/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.07.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XX/224/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.07.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

§ 2.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XX/224/2008 Rady Powiatu z dnia 03.07.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia dla Powiatu Gryfińskiego części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 580 618,00 zł i części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 7 055,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12.02.2008 r.
 2. Zwiększenia planu dochodów powiatu o kwotę 22 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie -14 000,00 zł, na realizację zadania "Badanie jakości stanu środowiska w otoczeniu szkoły",
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie -2 000,00 zł, na realizację zadania "Królestwo zielonej polany",
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie -3 000,00 zł, na realizację zadania "Nasza Ziemia-Nasz Dom",
  • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju -3 000,00 zł, na realizację zadania "Ekologia Blisko Nas", zgodnie z uchwałami Nr 389/2008, 390/2008, 391/2008, 392/2008 Zarządu Powiatu z dnia 04.06.2008 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.
 3. Zwiększenia planu dochodów powiatu o kwotę 600,00 zł (sprzedaż samochodu osobowego Skoda Felicja), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 4. Zwiększenia planu dochodów powiatu o kwotę 6 800,00 zł (§ 0920-Pozostałe odsetki), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 290 351,08 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wydziału.
 6. Zwiększenia planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 345 073,00 zł, z następujących tytułów:
  1. sprzedaż samochodu osobowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
  2. odsetki wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
  3. subwencja oświatowa, przeznaczona na korektę planów finansowych jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego po analizie półrocznego wykonania oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.
 7. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji o kwotę 1 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe (mapy sztabowe zostaną zakupione przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie w użyczenie).
 8. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 34 672,40 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica- gr. powiatu, odc.: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Banie a Powiatem Gryfińskim.
 9. Zwiększenia planu dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 104 600,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 104 600,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg pozamiejskich znajdujących się na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, zgodnie z ugodą zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój.
 10. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 65 583,19 zł, w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych", w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 11. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu drogi Nr 1392Z Piasek-Łukowice, odc. Czachów- Łukowice, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Cedynia a Powiatem Gryfińskim.
 12. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 52 500,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu drogi Nr 1384Z Kłodowo-Warnice, odc. Przejście przez m. Żelechowo oraz wykonanie barier ochronnych na przejeździe w Pacholętach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Widuchowa a Powiatem Gryfińskim.
 13. Zwiększenia planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 37 991,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 37 991,00 zł, ponieważ w związku z umową ramową nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zachodzi potrzeba przeniesienia 10% środków PCPR jako wkład własny na wyodrębniony paragraf służący do realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 14. Zmniejszenia plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kategoriach: za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2007/2008, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 15. Zwiększenia planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wydziału.
 16. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 415 528,38 zł i rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 56 019,94 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 353 535,01 zł i rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 47 662,23 zł. Kwoty zwiększeń stanowią dotację dla Gminy Gryfino w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym przekazania z dniem 1 września 2008 r. zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. Kwota zmniejszeń i ustalona wysokość dotacji uwzględnia wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc wrzesień 2008 r. zgodnie z § 2 pkt. 2 i 3 Porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r.
 17. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 679 100,00 zł w związku z realizacją projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację", w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 18. Zwiększenia planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy Powiatowe Policji o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wideorejestratora, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę kwotę w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-09 08:23:17
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-09 08:23:17

Strona odwiedzona 760 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.