Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

89 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 423/2008 z dnia 2008-07-08

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 6 983,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 990,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 990,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 5 993,50 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 143,50 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3 850,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 133,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 990,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 990,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 143,50 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 143,50 zł
§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 098 465,10 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna -1 069 352,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze -1 065 502,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3 850,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 000,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne -2 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 27 113,10 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 27 113,10 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 094 615,10 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 2 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 2 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna -1 065 502,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze -1 065 502,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 27 113,10 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 27 113,10 zł
§ 3.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3 850,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń pierwszego piętra Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, przeznaczonych na pomieszczenia dla grupy usamodzielnienia wychowanków i na mieszkania chronione Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
 3. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/206/2008 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4. W związku z przekształceniem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 414,00 zł i wydatków o kwotę 588 079,79 zł Domu Dziecka w Chojnie i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 719,50 zł i wydatków o kwotę 504 535,31 zł Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3 133,50 zł i wydatków o kwotę 1 092 615,10 zł Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-09 08:25:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-09 08:25:44

Strona odwiedzona 846 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.