Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 461/2008 z dnia 2008-08-18

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 96 382,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 80 700,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 80 700,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 5 614,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 5 614,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 1 330,00 zł
  rozdział 75045-Komisje poborowe -1 330,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 238,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1 238,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 7 500,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 7 500,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 330,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 1 330,00 zł
  rozdział 75045-Komisje poborowe -1 330,00 zł
§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 203 711,42 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 14 350,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 14 350,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 32 952,27 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 32 952,27 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 1 000 000,00 zł
  rozdział85111-Szpitale ogólne - 1 000 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 142 057,15 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 61 266,15 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej -80 791,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 5 614,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 5 614,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 238,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1 238,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 7 500,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 7 500,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 108 659,42 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 14 350,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 14 350,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 33 043,27 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 33 043,27 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia -1 000 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 1 000 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna -61 266,15 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze -61 266,15 zł
§ 3.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 334/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5 614,00 zł oraz w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 238,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2320-Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 61 266,15 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z większymi wydatkami w opłatach za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 294/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 80 700,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domów Pomocy Społecznej (Dębce-10 000,00 zł, Moryń-14 300,00 zł, Nowe Czarnowo-28 200,00 zł, Trzcińsko Zdrój-28 200,00 zł) oraz w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 4. Zwiększeniem planu wydatków z rezerwy ogólnej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 91,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 340/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Powiatowi w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75045-Komisje poborowe; zmiany dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie poboru w 2008 roku i polegają na zmniejszeniu dotacji w § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 330,00 zł, a zwiększeniu dotacji w § 2120-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 330,00 zł.
 6. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 2 952,27 zł, z przeznaczeniem na pomalowanie zalanej sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
 7. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-Pozostała działalność, § 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 000 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w rozdziale 85111-Szpitale ogólne, § 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na regulację zobowiązań likwidowanej jednostki w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/76/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 8. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę posadzki i remont pomieszczenia dla chłopców przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 350,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od płac, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dozór nieruchomości w Baniach.

data opublikowania: 2008-08-20 11:51:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 11:51:53

Strona odwiedzona 706 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.