Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

95 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 468/2008 z dnia 2008-08-26

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 150 365,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 150 365,00 zł
  • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 135 365,00 zł rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 15 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 421 904,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata wychowanie - 30 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 388 074,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 373 074,00 zł
   • rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 15 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 500,00 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 2 500,00 zł
   z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 330,00 zł
   • rozdział 75045-Komisje poborowe - 1 330,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 271 539,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata wychowanie - 30 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 237 709,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 237 709,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 500,00 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 2 500,00 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 330,00 zł
   • rozdział 75045-Komisje poborowe - 1 330,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 262/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 135 365,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
  W wyniku zmniejszenia liczby osób objętych dotacją w DPS-ach kwota dotacji uległa zmniejszeniu o 137 709,00 zł, w tym:
  • DPS Dębce-13 385,00 zł,
  • DPS Trzcińsko Zdrój-80 326,00 zł,
  • DPS Nowe Czarnowo-21 042,00 zł,
  • DPS Moryń-22 956,00 zł.
  Zgodnie z wnioskiem Starosty w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej, Wojewoda podjął decyzję o pozostawieniu w budżecie powiatu kwoty 137 709,00 zł ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją w 2008 roku i środki przyznane ogółem wynoszą 273 074,00 zł i przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności:
  • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie-192 554,00 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej w Moryniu-80 520,00 zł.
 2. Zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę i w tym samym dziale i rozdziale planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w DPS w Nowym Czarnowie.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością wypłacenia wynagrodzeń bezosobowych.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 352/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 340/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Powiatowi w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75045-Komisje poborowe; zmiany dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie poboru w 2008 roku i polegają na zmniejszeniu dotacji w § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 330,00 zł, a zwiększeniu dotacji w § 2120-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 330,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4307-Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4300-Zakup usług pozostałych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-01 14:27:35
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-01 14:27:35

Strona odwiedzona 892 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.