Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 480/2008 z dnia 2008-09-10

w sprawie powołania na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r , Nr 142, poz. 1592, zm.: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z § 5 ust. 1 uchwały Nr XX/218/2008Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się z dniem 15 września 2008 r. na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Pana Jerzego Piwowarczyka, zamieszkałego w Dobrej Szczecińskiej.

§ 2

Do zadań likwidatora należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw finansowo - majątkowych:
  1. sporządzenie inwentaryzacji mienia likwidowanej jednostki na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji oraz na dzień zakończenia działalności jednostki,
  2. zamknięcie rachunku bankowego jednostki na dzień zakończenia działalności,
  3. sporządzenie bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji oraz bilansu zamknięcia na dzień zakończenia działalności jednostki.
 2. W zakresie dokumentacji:
  1. przygotowanie i przekazanie wszelkiej dokumentacji jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. przygotowanie dokumentacji pracowniczej do przekazania właściwym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W zakresie innych czynności:
  1. powiadomienie kontrahentów jednostki o wszczęciu procesu likwidacji,
  2. windykacja wymagalnych wierzytelności, które w czasie trwania procesu likwidacji okażą się ściągalne,
  3. zaspokojenie zobowiązań finansowych jednostki w ramach posiadanych środków finansowych,
  4. sporządzenie zestawienia wierzytelności, które do daty zakończenia czynności likwidacyjnych nie zostaną ściągnięte,
  5. sporządzenie wykazu niezaspokojonych zobowiązań jednostki,
  6. sporządzenie i przekazanie Zarządowi Powiatu w Gryfinie dokumentacji z przeprowadzonej likwidacji jednostki, określonej w ust. 1 pkt a, c, ust. 3 pkt d, e.
  7. przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji, w tym sprawozdania finansowego, tj. bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji.
  8. składanie Zarządowi Powiatu w Gryfinie raz w miesiącu (do 10 każdego miesiąca) sprawozdania ze swojej działalności.
§ 3

Likwidator nie może bez zgody Zarządu Powiatu w Gryfinie zaciągać nowych zobowiązań.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2008 roku Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest powołanie likwidatora Zakładu.

data opublikowania: 2008-09-12 13:43:25
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-12 13:43:25

Strona odwiedzona 743 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.