Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 482/2008 z dnia 2008-09-10

w sprawie powołania na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r , Nr 142, poz. 1592, zm: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z § 5 ust. 1 uchwały Nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się z dniem 15 września 2008 r. na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji Pana Andrzeja Bandurowskiego, zamieszkałego w Gryfinie.

§ 2

Do zadań likwidatora należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw finansowo - majątkowych:
  1. sporządzenie inwentaryzacji mienia likwidowanej jednostki na dzień zakończenia działalności jednostki,
  2. zamknięcie rachunku bankowego jednostki na dzień zakończenia działalności,
  3. sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia działalności jednostki.
 2. W zakresie dokumentacji:
  1. przygotowanie i przekazanie wszelkiej dokumentacji jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. przygotowanie dokumentacji pracowniczej do przekazania właściwym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 3. W zakresie innych czynności:
  1. windykacja wymagalnych wierzytelności, które w czasie trwania procesu likwidacji okażą się ściągalne,
  2. zaspokojenie zobowiązań finansowych jednostki w ramach posiadanych środków finansowych,
  3. sporządzenie zestawienia wierzytelności, które do daty zakończenia czynności likwidacyjnych nie zostaną ściągnięte,
  4. sporządzenie wykazu niezaspokojonych zobowiązań jednostki,
  5. sporządzenie i przekazanie Zarządowi Powiatu w Gryfinie dokumentacji z przeprowadzonej likwidacji jednostki, określonej w ust. 1 pkt a, c, ust. 3 pkt c, d,
  6. przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji, w tym sprawozdania finansowego zamknięcia likwidacji.
  7. składanie Zarządowi Powiatu w Gryfinie raz w miesiącu (do 10 każdego miesiąca) sprawozdania ze swojej działalności.
§ 3

Likwidator nie może bez zgody Zarządu Powiatu w Gryfinie zaciągać nowych zobowiązań.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2008 roku Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. przejęła na podstawie cesji umowę na świadczenie usług medycznych od SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji. Dotychczasowy likwidator Zakładu został powołany na prezesa Spółki. Z powyższego zachodzi potrzeba powołania nowego likwidatora Zakładu, który zakończy likwidację Zakładu.

data opublikowania: 2008-09-12 13:50:11
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-12 13:50:11

Strona odwiedzona 760 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.