Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 483/2008 z dnia 2008-09-10

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 16 420,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 710-Działalność usługowa - 9 357,00 zł
  • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 9 357,00 zł
 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 063,00 zł
  • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 063,00 zł
 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
  • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 25 980,75 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 4 800,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4 800,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 560,75 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne - 3 560,75 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 10 557,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 10 557,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 063,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 063,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 9 560,75 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 4 800,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 4 800,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 560,75 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne - 3 560,75 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 1 200,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 1 200,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 359/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 376/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa o kwotę 11 420,00 zł, z tego w:
  • dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 9 357,00 zł, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,
  • dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2 063,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).
 3. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 200,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 200,00 zł, w związku z brakami kadrowymi i koniecznością zatrudnienia osoby na umowę zlecenie do obsługi.
 4. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 560,75 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 560,75 zł.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4 800,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze w budynku przy ulicy Dworcowej 1 w Chojnie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-12 14:04:42
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-12 14:04:42

Strona odwiedzona 775 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.