Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 490/2008 z dnia 2008-09-25

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 500,00 zł
  • rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 500,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 074 849,58 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 630-Turystyka - 8 000,00 zł
   • rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 8 000,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 11 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 952 071,63 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 7 300,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 54,58 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 943 407,37 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 309,68 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 103 277,95 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 103 277,95 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 500,00 zł
   • rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 074 349,58 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 630-Turystyka - 3 000,00 zł
   • rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 3 000,00 zł
  • dział 758 Różne rozliczenia - 16 000,00 zł
   • rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 16 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 952 071,63 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 7 300,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 54,58 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 943 407,37 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 309,68 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 103 277,95 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 103 277,95 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 300,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.
 2. Zmniejszeniem planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 1 048 049,58 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 1 048 049,58 zł, w związku z uchwałą Nr XX/220/2008 Rady Powiatu z dnia 03.07.2008 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenie szkół wchodzących dotychczas w skład zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych i zakup usług obejmujących tłumaczenia.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydanie publikacji "Szlakiem Bocianich Gniazd", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 3 000,00 zł i dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 5 000,00 zł.
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 393/2008 z dnia 8 września 2008 r. sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-29 11:35:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-29 11:35:32

Strona odwiedzona 703 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.