Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 491/2008 z dnia 2008-09-25

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), oraz Uchwały Nr XXI/234/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXI/234/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXI/234/2008 Rady Powiatu z dnia 18.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 105 570,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8p/BKU/08 z dnia 09.07.2008 r. W związku z tym zwiększa się o kwotę 75 570,00 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i o kwotę 30 000,00 zł plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące.
 2. Zmniejszenia planu dochodów Domu Dziecka w Chojnie o kwotę 1 414,00 zł i planu dochodów Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju o kwotę 1 719,50 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 3 133,50 zł, zgodnie z uchwałą Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu z dnia 29.05.2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4.
 3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 59 274,00 zł, w związku z podpisaną umową nr 000002/2008/OION/0-16 z dnia 07.07.2008 r. o dofinansowanie prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu "Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 160 000,00 zł, w związku z podpisanym porozumieniem nr 21/16/2008/ z dnia 30.07.2008 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Zarządem Powiatu w Gryfinie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Porozumienie dotyczy programów: "Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych"- kwota 35 000,00 zł, "Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych"- kwota 35 000,00 zł, "Projekt utworzenia mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"- kwota 90 000,00 zł.
 5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy chodnika o powierzchni ok. 400 m? wraz ze zjazdami w miejscowości Dołgie gm. Gryfino, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim.
 6. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, §-0920-Pozostałe odsetki o kwotę 1 129,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, §-0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, §-4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 5 629,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 7. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 952,27 zł (odszkodowanie za szkodę przyznaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A Oddział w Szczecinie), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
 8. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 36 228,64 zł, (11 388,00 EUR przeliczone wg kursu 3,1813 PLN, w przypadku zmiany kursu EUR lub zmiany ilości uczestników projektu kwota ta zostanie skorygowana do kwoty faktycznie przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 36 228,64 zł i zmniejszeniu planu wydatków w tym dziale i rozdziale o kwotę 30 000,00 zł (środki przekazane szkole zgodnie z uchwałą Nr 431/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.07.2008 r. z rezerwy ogólnej, w związku z realizacją projektu od 01.07.2008 r.). Wniosek dotyczy projektu "Podążaj za ptakami 2". Środki ze zmniejszenia zasilą rezerwę ogólną.
 9. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 6430-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju na utworzenie bazy lokalowej dla grupy usamodzielnienia w Chojnie (przebudowa pomieszczeń), zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 267/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok.
 10. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 260 000,00 zł. Wniosek dotyczy dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" z przeznaczeniem na platformę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie -kwota 100 000,00 zł oraz pomoc finansową dla gminy Gryfino i Chojna w wysokości po 80 000,00 zł na zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 11. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 30 000,00 zł i § 6430-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w DPS w Nowym Czarnowie, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 342/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok.
 12. Zwiększenia planu dochodów w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 75 082,00 zł i rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40 554,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tych rozdziałach. Kwoty te stanowią III transzę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 13. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 75 082,00 zł i rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40 554,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 115 636,00 zł.
 14. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej. Zgodnie z uchwałą Nr 461/08 Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok, zwiększono plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie z rezerwy ogólnej o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 15. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dozór nieruchomości w Baniach.
 16. Zwiększenia z rezerwy ogólnej planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, uwzględniającej modernizację boisk i budowę hali sportowej.
 17. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 16 747,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 351/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie -3 540,86 zł (środki zostaną wypłacone w formie dotacji dla Gminy Gryfino),
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie-7 067,05 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie-5 976,39 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach-162,70 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-29 11:35:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-29 11:35:32

Strona odwiedzona 771 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.