Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 512/2008 z dnia 2008-10-16

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rokowań stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały 506/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) w związku z § 2 Uchwały nr XXI/228/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zasad podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 286, poz. 2871z zm.: z 2006 r. Dz.U. Nr 200, poz. 1474), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie rokowań stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały 506/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5 wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

  "Zainteresowane podmioty mogą otrzymać Memorandum Informacyjne oraz Regulamin Rokowań po:

  • złożeniu pisemnego wniosku o wydanie Memorandum podpisanego przez umocowanego przedstawiciela podmiotu,
  • wpłacenie kwoty 500,00 brutto na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku PKO BP S.A. Oddział w Gryfinie nr 50102048120000020200077255, która nie podlega zwrotowi,
  • złożenie przez umocowanego przedstawiciela podmiotu Zobowiązania do zachowania poufności co do treści Memorandum i innych istotnych informacji dotyczących Spółki."
 2. Do § 8 dodaje się pkt 2 o następującym brzmieniu:
  "Otwarcie ofert i sprawdzanie ich prawidłowości dokonuje się bez udziału oferentów."
 3. § 11 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
  "złożenie ofert wiążących przez podmioty dopuszczone do rokowań, przedstawienie przez nich wiążących warunków objęcia udziałów w podwyższonym kapitale i umowy inwestycyjnej,"
 4. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
  "W terminie 3 dni, od dnia upływu terminu do składania pisemnych odpowiedzi, Zespół dokonuje kwalifikacji ofert pod względem spełnienia warunków formalnych, określonych w zaproszeniu do rokowań i sporządza listę podmiotów, dopuszczonych do rokowań oraz zawiadamia ich o możliwości zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (NZOZ), określając warunki i termin badania.
  Dokonując kwalifikacji ofert Zespół w szczególności:
  1. określa ilość pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań, jakie wpłynęły w związku z ogłoszeniem i ustala, czy wpłynęły one w terminie,
  2. sprawdza, czy odpowiedzi spełniają warunki formalne podane w ogłoszeniu,
  3. porządkuje informacje o podmiotach, wg następującego schematu:
   1. podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu (nazwa, adres, aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej),
   2. ogólna charakterystyka dotychczas prowadzonej działalności przez Inwestora, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, poszerzona o ew. charakterystykę grupy kapitałowej, w której funkcjonuje Inwestor,
   3. dokumenty rejestracyjne Inwestora,
   4. informacja o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu,
   5. dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową podmiotu,
   6. prawidłowość umocowania przedstawicieli podmiotu do prowadzenia rokowań i zaciągania zobowiązań oraz podpisywania dokumentów,
   7. liczby i terminów objęcia udziałów oraz ich opłacenia, wskazanie źródeł finansowania i ich udokumentowanie,
   8. propozycja pakietu inwestycyjnego, w tym propozycja w zakresie zapewnienia rozwoju działalności Spółki oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska,
   9. propozycja pakietu socjalnego,
   10. forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań inwestycyjnych i socjalnych.

    Sporządzając listę podmiotów dopuszczonych do rokowań, Zespół zawiadamia podmioty o możliwości zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (NZOZ), określając warunki i termin badania.

    Pozostałe podmioty Zespół zawiadamia o nie przyjęciu odpowiedzi na zaproszenie dostarczonej po terminie określonym w ogłoszeniu lub odrzuceniu odpowiedzi ze względu na niespełnienie wymogów formalnych."

   11. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:
    "Po przeprowadzeniu rokowań ze wszystkimi Inwestorami, Zespół dokonuje omówienia warunków końcowych, uzgodnionych z poszczególnymi Inwestorami.
    W ciągu 7 dni od zakończenia rokowań, Zespół wyłania kandydata na nabywającego udziały Spółki, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale. Strony ( Zespół i wyłoniony Inwestor) parafują projekt umowy inwestycyjnej.
    Zespół może postanowić, że żadna ze złożonych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań nie powinna być zaakceptowana przez Zarząd Powiatu."
§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2008-10-20 15:48:29
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-20 15:48:29

Strona odwiedzona 687 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.