Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

106 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 513/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), oraz Uchwały Nr XXII/237/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXII/237/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXII/237/2008 Rady Powiatu z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zmniejszenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 41 609,42 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 14 295,62 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w tych działach, rozdziałach i o te kwoty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w związku z uchwałą Nr XX/220/2008 Rady Powiatu z dnia 03.07.2008 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenie szkół wchodzących dotychczas w skład zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 2. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 70 000,00 zł, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" Nr umowy: UDA-PO KL.09.02.00-32-009/08-00, zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 3. Zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15 000,00 zł i rozdziale 85195-Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału, zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 4. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 144 008,07 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 144 008,07 zł, w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/201/2008 z dnia 24.04.2008 r. w sprawie likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 5. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 546,40 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1 350,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 1 896,40 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 6. Zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 170 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 100 000,00 zł i planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.
 7. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 4 000,00 zł, na dofinansowanie zadania: "Szlakiem Bocianich Gniazd"- zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez przedstawienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na obserwacji i podziwianiu symbolu powiatu gryfińskiego jakim jest bocian biały Ciconia ciconia", zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Gryfińskim.
 8. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 4 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej.
 9. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195-Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej.
 10. Zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 1 900,00 zł, zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, znak EK.ELB.3011/11/08 z dnia 20.10.2008 r.
 11. Zwiększenia planu dochodów w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 520 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 520 000,00 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dostosowanie nieruchomości (DPS Nowe Czarnowo) do warunków technicznych wynikających z faktu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z porozumieniem zawartym z ZEDO S. A. w sprawie określenia zasad wypłaty odszkodowania z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu.
 12. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 542,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 542,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego:
  • Starostwo Powiatowe w Gryfinie - 229,01 zł (dotacja dla Gminy Gryfino),
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 94,36 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 218,63 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-10-31 15:23:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-31 15:23:32

Strona odwiedzona 649 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.