Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

106 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 514/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 78 300,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 78 300,00 zł
  • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 78 300,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 432 930,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 6 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 6 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 111 140,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 60 000,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 51 140,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 33 000,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 33 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 162 490,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 124 430,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne 28 860,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 9 200,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 120 300,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 120 300,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 354 630,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 6 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 6 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 34 900,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 34 900,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 111 140,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 60 000,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 51 140,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 160 590,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 124 430,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 28 860,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 300,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 42 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 42 000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 444/2008 z dnia 07 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 78 300,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów, zakupu sprzętu i wyposażenia w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie.
 2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 124 430,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę § 4270-Zakup usług remontowych.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 51 140,00 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 28 860,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w tych samych działach, rozdziałach i o te kwoty.
 5. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 60 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (30 000,00 zł na remont pomieszczenia dla chłopców przy sali gimnastycznej oraz 30 000,00 zł na remonty z rezerwy subwencji oświatowej, środkami dysponował Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych).
 6. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.ELB.3011/11/08 z dnia 20.10.2008 r., zgodnie z którym zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 900,00 zł oraz plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 3240-Stypendia dla uczniów o kwotę 7 300,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 950,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom z Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce oraz zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 3240-Stypendia dla uczniów, następujących jednostek oświatowych:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie- 1 550,00 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie- 6 050,00 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach-650,00 zł.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł i § 4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł i § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 500,00 zł, w związku z podpisaną umową z tłumaczem języka niemieckiego oraz zamiarem zawarcia umowy z panem Bohdanem Michalskim na wygłoszenie wykładu na uroczystej sesji Rady Powiatu w dniu 6.11.2008 r.
 8. Wnioskiem Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 42 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 31 000,00 zł oraz § 4080-Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 11 000,00 zł, w związku z rezygnacją z odejścia na emeryturę funkcjonariusza oraz z obowiązkiem wykorzystania środków przyznanych w ramach "Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Ochrony Rządu" w latach 2007-2009.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-10-31 15:23:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-31 15:23:32

Strona odwiedzona 652 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.