Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

109 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 518/2008 z dnia 2008-11-19

w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2008

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynosi do 50% kosztów za jeden semestr, ale nie więcej niż 1.000 zł.
 2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2008.
§ 3

W roku 2008 dofinansowanie będzie przyznawane:

 1. na specjalności, których obowiązek ukończenia jest nakazany przepisami prawa (studia lub kursy dające nauczycielowi niezbędne kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub nadające wyższy poziom wykształcenia - tytuł magistra) - wynikające ze specjalizacji placówek, realizowanych w sieci szkół przedmiotów wiodących, profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów zgodnie z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli i planem rozwoju szkoły lub placówki oraz związane z tymi planami potrzeby kadrowe;
 2. na formy kształcenia:
  1. studia: doktoranckie, magisterskie, licencjackie, uzupełniające, podyplomowe;
  2. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
  3. warsztaty specjalistyczne,
  4. seminaria, konferencje szkoleniowe.
§ 4
 1. Dofinansowanie, o którym mowa w §1, w roku 2008 dotyczy nauczycieli realizujących formy kształcenia, zgodnie z ustalonym wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Dofinansowaniem mogą być również objęci nauczyciele zajmujący stanowiska dyrektora biorący udział w zaakceptowanych przez Starostę Gryfińskiego formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
§ 5

Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostaną przekazane jednostkom jednorazowo i znajdą się w ich planach wydatków finansowych na rok 2008.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Organ prowadzący opracowuje również na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek.

Ponieważ, w roku 2008 Powiat Gryfiński dokonał zmian w sieci szkół ponadgimnazjalnych, plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego został dostosowany do obowiązującej od 1 września br. struktury organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-20 13:57:39
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-20 13:57:39

Strona odwiedzona 761 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.