Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 520/2008 z dnia 2008-11-26

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 652 488,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 600 000,00 zł
  • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 600 000,00 zł
 • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 29 088,00 zł
  • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 29 088,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 8 400,00 zł
  • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8 400,00 zł
 • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 15 000,00 zł
  • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 15 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 910 561,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 121 079,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 47 325,00 zł
   • rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 73 754,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 600 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 600 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 76 082,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 43 776,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 17 050,00 zł
   • rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 256,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 8 400,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8 400,00 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 15 000,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 15 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 90 000,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność -90 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 258 073,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 59 375,00 zł
   • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 59 375,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 88 754,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 15 000,00 zł
   • rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 73 754,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 19 944,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 4 688,00 zł
   • rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 256,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 90 000,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność -90 000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 462/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach programu "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 527/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 853-Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 525/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11 200,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie- w ramach reformy oświaty- zakupu doposażenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży dla:
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie- 5 600,00 zł,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie- 5 600,00 zł.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 17 888,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła- działanie III.4.1- "Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego", z tego dla:
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie- 8 944,00 zł,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie- 8 944,00 zł.
 5. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 73 754,00 zł i dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 15 256,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli następujących jednostek:
  • Starostwo Powiatowe w Gryfinie- 7 537,00 zł (dotacja dla Gminy Gryfino),
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie- 25 330,00 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie- 18 913,00 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach- 5 510,00 zł,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie- 9 396,00 zł,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie- 7 068,00 zł, oraz zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli następujących jednostek:
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie- 3 110,00 zł,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie-4 650,00 zł,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie- 4 087,00 zł,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie- 3 409,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w obrębie tego samego rozdziału o kwotę 4 688,00 zł, w związku z brakiem środków w planie wydatków jednostki na wynagrodzenia osobowe.
 7. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 6430-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 8. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 90 000,00 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków z rezerwy ogólnej w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 32 325,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 17 050,00 zł oraz zmniejsza się i zwiększa planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 15 000,00 zł. Zmian dokonuje się z powodu zmian w zatrudnieniu i wypłaceniu odpraw dla nauczycieli.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-27 14:26:00
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-27 14:26:00

Strona odwiedzona 685 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.