Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 525/2008 z dnia 2008-12-04

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 39 376,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 26 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 26 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10 376,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10 376,00 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 000,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3 000,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 100 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 100 000,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 100 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 128 079,93 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 264,80 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 264,80 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 109 439,13 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 83 439,13 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 26 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10 376,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10 376,00 zł
  • dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 000,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 188 703,93 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 37 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 37 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 264,80 zł
   • rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne - 264,00 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 0,80 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 51 439,13 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 51 439,13 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 100 000,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 100 000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 540/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 376,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących pozapłacowych Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 853-Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 557/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zmniejszona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 100 000,00 zł, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 572/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Trzcińsku Zdroju, tj. na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budynku.
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 0,80 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 32 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
 7. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51 439,13 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 198,54 zł, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50 097,14 zł i § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 143,45 zł. Zmiany spowodowane są rotacją kadry pedagogicznej i koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób do kuchni.
 8. Zwiększeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 264,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80145-Komisje egzaminacyjne o kwotę 264,00 zł.
 9. Zwiększeniem z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6220-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie na bazie Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie warsztatu konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-05 13:41:51
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-05 13:41:51

Strona odwiedzona 634 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.