Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

112 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 529/2008 z dnia 2008-12-09

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), oraz Uchwały Nr XXIV/245/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 04.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/245/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 04.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXIV/245/2008 Rady Powiatu z dnia 04.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 21 069,00 zł, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 541/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok.
 2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 955,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 995,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 1 207,35 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0830-Wpływy z usług (za wyżywienie pracowników Ośrodka, wychowanków i uczniów dochodzących) o kwotę 16 418,08 zł i § 0970-Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego) o kwotę 232,17 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 17 857,60 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 5. Zwiększenia planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 19 672,64 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 41 615,69 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2 611,00 zł, rozdziale 80111-Gimnazja specjalne o kwotę 12 422,00 zł, rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20 616,07 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 25 639,26 zł (zmian dokonuje się ze względu na zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostki na rok 2008/2009 - nieplanowane wypłaty zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, macierzyńskich, odprawy emerytalnej), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 6. Zwiększenia planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 86 755,55 zł, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 36 260,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 7 015,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 30,00 zł, rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 85 640,26 zł, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 20 635,97 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 3 277,67 zł, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 20 446,65 zł (zmiany związane ze zmniejszeniem o 2 oddziały Liceów profilowanych, a zwiększeniem o 1 oddział Szkoły zawodowe i o 2 oddziały Licea ogólnokształcące), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 7. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i zwiększenia plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 6 639,00 zł, (1 855,00 EUR przeliczone wg kursu 3,5785 PLN ustalonego dla umowy, w przypadku zmiany kursu EURO kwota ta zostanie skorygowana do kwoty rzeczywistej zgodnej z obowiązującym kursem, przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemy Edukacji), w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Umowa dotyczy programu pn. "Uczenie się przez całe życie".
 8. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 34 600,00 zł i w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5 000,00 zł, rozdziale 85195-Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34 600,00 zł i dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału, zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znak GN.IJ.0716/141/2008 z dnia 21.11.2008 r.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-10 07:53:36
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-10 07:53:36

Strona odwiedzona 765 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.