Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

113 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 530/2008 z dnia 2008-12-12

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 033 350,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 852-Pomoc społeczna - 1 031 950,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 031 950,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 851-Ochrona zdrowia - 1 400,00 zł
rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 400,00 zł

§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 429 475,54 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 9 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 9 000,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 157 000,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 157 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 1 259 084,64 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 17 176,64 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 206 650,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 35 258,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 740,90 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 740,90 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 250,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 250,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 1 400,00 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
  nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 400,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 396 125,54 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 9 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 9 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 35 258,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 35 258,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 157 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 157 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 191 876,64 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 17 176,64 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 174 700,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 740,90 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 740,90 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 250,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 250,00 zł
§ 3.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 400,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za dzieci. Zwiększono plan wydatków w tym dziale i rozdziale Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 567/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1 031 950,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej, z tego dla:
  • Domu Pomocy Społecznej w Dębcach- 167 716,00 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju- 168 756,00 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej w Moryniu- 341 370,00 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie- 354 108,00 zł.
  W związku z tym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 677 842,00 zł (dotacje dla DPS-ów prowadzonych przez Stowarzyszenia), oraz zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 354 108,00 zł.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 9 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dotację dla Gminy Banie w ramach Porozumienia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1360Z w miejscowości Babinek.
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-Pozostała działalność, § 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 157 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym paragrafie w rozdziale 85111-Szpitale ogólne. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na uregulowanie zobowiązań Szpitala Powiatowego w Gryfinie w Likwidacji.
 5. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 17 176,64 zł. (Zmiana przeznaczenia środków, decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie WPOW w Chojnie miała przeznaczyć 20 000,00 zł na remont pomieszczeń, z kwoty tej wydatkowano 2 823,36 zł, pozostałe wydatki na malowanie pokryło Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, środki w kwocie 17 176,64 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia).
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej § 4010-Wynagrodzenia osobowe o kwotę 12 300,00 zł i § 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 400,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 500,00 zł i § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 200,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą nagród dla pracowników.
 7. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 160 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 8. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którymi zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 2 740,90 zł. Zmiany dotyczą projektu: "Kompetentna i świadoma dziewczyna-przedsiębiorcza na rynku pracy". Kwoty zwiększeń stanowią wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia, kwoty zmniejszeń to pochodne od płac (do obsługi projektu zatrudniono osoby posiadające umowę o pracę w innym zakładzie), obsługa bankowa oraz zakup akcesoriów komputerowych (zakup po niższej cenie, niż zaplanowano).
 9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 35 258,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z większymi wydatkami na pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych.
 10. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa i zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 250,00 zł. Kwotę zwiększenia stanowią wynagrodzenia bezosobowe, w związku z podpisaną umową o dzieło na okresowe badanie stanu technicznego budynku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-15 14:50:11
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-15 14:50:11

Strona odwiedzona 769 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.