Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 534/2008 z dnia 2008-12-18

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 28 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 28 000,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 28 000,00 zł

§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 148 036,61 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 28 000,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 28 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 92 927,49 zł
  rozdział 80123-Licea profilowane - 4 328,18 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 88 599,31 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 18 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 18 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 9 109,12 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 865,90 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 412,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 4 831,22 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 120 036,61 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 19 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 19 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 77 436,95 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 17 095,93 zł
  rozdział 80123-Licea profilowane - 2 840,68 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 57 500,34 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 18 000,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 18 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 5 599,66 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 865,90 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 412,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 321,76 zł
§ 3.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Gryfińskim a gminami: Banie, Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, zgodnie z którymi zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń oraz wyposażenia warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych stosowanego przez ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
 2. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którymi w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 095,93 zł, w rozdziale 80123-Licea profilowane zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 328,18 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 2 840,68 zł, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 838,52 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 57 230,09 zł. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1 865,90 zł, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 1 319,86 zł. Zmian dokonuje się w związku ze złożonymi wnioskami.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł, z tego w dziale 801-oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 15 490,54 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 3 509,46 zł. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 270,25 zł i w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 1,90 zł. Zmian dokonuje się z powodu konieczności spłaty do dnia 31.12.2008 r. wszystkich zobowiązań (ZUS, podatki) w związku z przejęciem szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 18 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków PCPR w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 18 000,00 zł. Kwotę zwiększenia stanowi wkład własny na utworzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).
 5. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2 400,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z brakiem środków w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe, a nadwyżką w planie wydatków na pochodne od płac i zakup materiałów i wyposażenia.
 6. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 12,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z brakiem środków w planie wydatków na ubezpieczenia społeczne, a nadwyżką w planie wydatków na Fundusz Pracy.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-23 14:17:59
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-23 14:17:59

Strona odwiedzona 700 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.