Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 536/2008 z dnia 2008-12-23

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), oraz Uchwały Nr XXV/249/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXV/249/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

W uzasadnieniu do uchwały 424/2008 Zarządu Powiatu z dnia 08.07.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok zmienia się pkt 18, który otrzymuje nowe brzmienie:
"Zwiększenia planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy Powiatowe Policji o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę kwotę w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe."

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXV/249/2008 Rady Powiatu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 o kwotę 22 749,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/30p/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
 2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 111 140,00 zł, (niewykorzystane środki z projektu "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację" zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako środki niewygasające), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 3. Zwiększenia planu dochodów wykonanych ponad plan w następujących działach i rozdziałach:
  • dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 58 903,00 zł,
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 93 668,00 zł,
  • dział 710-Działalność usługowa, rozdział 71015-Nadzór budowlany - 550,00 zł,
  • dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 3 000,00 zł,
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8 300,00 zł,
  • dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 65 500,00 zł,
  • dział 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 175 944,31 zł,
  • dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 702,48 zł, rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 900,00 zł,
  • dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85195-Pozostała działalność - 2 228,00 zł,
  • dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4 220,00 zł, rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 800,00 zł,
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15 200,00 zł, rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy -1 600,00 zł,
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 21 434,10 zł.
 4. Zmniejszenia planu niewykonanych dochodów w następujących działach i rozdziałach:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 673 954,00 zł,
  • dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 545,00 zł,
  • dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 000,00 zł.
 5. Zmniejszenia planu niewykonanych wydatków w następujących działach i rozdziałach:
  • dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 270 000,00 zł,
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 75 000,00 zł,
  • dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 379 225,90 zł,
  • dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 49 300,00 zł, rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 32 000,00 zł, rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 78 000,00 zł, rozdział 80123-Licea profilowane - 6 000,00 zł, rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 34 000,00 zł, rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne - 1 600,00 zł, rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 000,00 zł,
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495-Pozostała działalność - 1 066 413,90 zł,
  • dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4 663,27 zł,
  • dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10 000,00 zł.
 6. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 567,99 zł i w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 88,94 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gryfinie).
 7. Zwiększenia planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 269 311,88 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 74 697,55 zł; zwiększenia planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 15 746,42 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 169 540,80 zł; zmniejszenia planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 115,07 zł; zwiększenia planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 127,69 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 25 362,82 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 8. Zwiększenia planu dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 9 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 9. Zwiększenia planu wydatków w dziale 757-Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 205 000,00 zł.
 10. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 690,00 zł.
 11. Zwiększenia planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 1 145,13 zł i w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 36 927,60 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1 145,13 zł i rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 4 200,00 zł oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 32 772,60 zł. Kwoty zwiększeń związane są z regulacją wynagrodzeń pracowników, przyznaniem nagród i pomocą dla rodzin zastępczych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 12. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 85 194,00 zł. Kwota zwiększenia dotyczy § 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wkład krajowy), a zmniejszenia § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wkład unijny).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-24 09:59:10
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-24 09:59:10

Strona odwiedzona 736 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.