Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 537/2008 z dnia 2008-12-23

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 25 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:

 • dział 600-Transport i łączność - 25 000,00 zł
  • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 25 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 30 512,80 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 0,80 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 0,80 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 344,00 zł
  • rozdział 85195-Pozostała działalność - 344,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 168,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 168,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 600-Transport i łączność - 25 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 25 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5 512,80 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 0,80 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 0,80 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 344,00 zł
   • rozdział 85195-Pozostała działalność - 344,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 168,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 168,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa i zmniejsza się plan wydatków z tytułu zadań zleconych w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5 168,00 zł. Kwotę zwiększeń stanowią wynagrodzenia bezosobowe, w związku z większymi wydatkami z tytułu umowy o dzieło.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-Pozostała działalność, § 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 344,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
 3. Zmniejszeniem planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 0,80 zł.
 4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25 000,00 zł, w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie remontu poboczy na drodze 1384Z na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-24 09:59:10
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-24 09:59:10

Strona odwiedzona 820 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.