Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 547/2009 z dnia 2009-01-22

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie, w obrębie geodezyjnym nr 2 i nr 5 Banie - tereny rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy

Art. 17 pkt 7 lit. a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1

Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie, w obrębie geodezyjnym nr 2 i nr 5 Banie - tereny rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy z następującymi uwagami:

 1. w ustaleniach ogólnych projektu uchwały:
  • proponuje się dopisać punkt dotyczący gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych przepisami odrębnymi";
  • proponuje się poprawić punkt dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi: "Odpady komunalne winny być zagospodarowane zgodnie z zasadami gminnych programów gospodarki odpadami";
  • proponuje się dopisać punkt: "Działalność usługowa realizująca ustalenia niniejszego planu nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny";
  • proponuje się dopisać punkt: "Dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający spływ wód na teren działek sąsiednich oraz w sposób chroniący teren przed zaleganiem wód";
  • proponuje się dopisać punkt: "Ze względu na położenie terenu objętego planem w za-sięgu obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody - obowiązują szczególne warunki realizacji inwestycji określone w przepisach odrębnych";
 2. w ustaleniach szczegółowych projektu uchwały:
  • proponuje się dopisać w punktach dotyczących "zakazu wycinki istniejącego zadrzewienia oprócz cieć pielęgnacyjnych": "Dopuszcza się uzasadnione wycinki drzew po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami odrębnymi oraz dokonaniu nasadzeń kompensacyjnych ustalonych w stosownych decyzjach";
 3. Uszczegółowienia wymaga kwestia odprowadzania wód opadowych z parkingów. Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z póżn. zm) , (...) stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody". W ustaleniach planu pisze się tylko o budowie parkingów z nawierzchni przepuszczalnych. Brak jest natomiast informacji o sposobie i miejscu wprowadzania wód opadowych, które powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2009-01-23 10:12:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 10:12:16

Strona odwiedzona 712 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.