Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 578/2009 z dnia 2009-03-12

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 810,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 810,00 zł
  • rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 810,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 7 610,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000,00 zł
   • rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne - 1 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 2 500,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 500,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 300,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 3 300,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 810,00 zł
   • rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 810,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 6 800,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000,00 zł
   • rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 1 000,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 2 500,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 2 500,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 300,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 3 300,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 58/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 810,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców. Zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, § 3110-Świadczenia społeczne o kwotę 810,00 zł.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki znak EK.ELB.3012/5-1/09 z dnia 06.03.2009 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700,00 zł i § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł (dysponent Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł (dysponent środków - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki), z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł, w związku z nawiązaniem współpracy z Liceum Pedagogicznym w Drohobyczu i wizytą ukraińskich uczniów w ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki znak EK.ELB.3012/5-1/09 z dnia 06.03.2009 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 3240-Stypendia dla uczniów o kwotę 3 300,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie :
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 2 400,00 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 900,00 zł,
  z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-03-13 14:27:12
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 14:27:12

Strona odwiedzona 711 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.