Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 586/2009 z dnia 2009-03-26

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), oraz Uchwały Nr XXVIII/279/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXVIII/279/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXVIII/279/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa Powiatowe, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 590 357,55 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę (porozumienie z ZEDO S.A. w sprawie odszkodowania z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu).
 2. Określenia przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznych kwot subwencji ogólnej na 2009 r., zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 159,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o tę kwotę,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 284,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 201 520,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 301 520,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 900 000,00 zł.
 3. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 1 217,86 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej (II rata grantu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program "Uczenie się przez całe życie"- Wizyty przygotowawcze, program realizowany w 2008 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, kwota 1 217,86 zł została wydatkowana ze środków własnych).
 4. Zwiększenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 645,77 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale o tę kwotę, w związku z wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Interrisk SA odszkodowania za wyrządzoną szkodę na mieniu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 5. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 72 000,00 zł (dysponent środków Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, przeznaczenie środków: remont części internatu w Chojnie przeznaczonej dla grupy usamodzielnień mieszkańców Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 72 000,00 zł.
 6. Zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 40 000,00 zł, w związku ze zmianą siedziby poradni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 40 000,00 zł.
 7. Zwiększenia z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1 000,00 zł (dotacja finansowana środkami własnymi dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju).
 8. Zmniejszenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 500,00 zł i § 0830-Wpływy z usług o kwotę 18 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 500,00 zł i § 0830-Wpływy z usług o kwotę 18 400,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Zmian dokonuje się w związku z pomyłkowym zakwalifikowaniem uzyskanych dochodów z tytułu wystawionych duplikatów świadectw i legitymacji oraz z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych młodzieży.
 9. Zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Likwidacji w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-03-27 13:21:34
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 13:21:34

Strona odwiedzona 900 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.