Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

130 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 592/2009 z dnia 2009-04-09

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 992 400,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 1 989 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 989 000,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 3 400,00 zł
rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3 400,00 zł

§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 054 978,30 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 020-Leśnictwo -2 615,00 zł
  rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną - 2 615,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 1 989 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 989 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 34 963,30 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 34 963,30 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 400,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3 400,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 25 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 62 578,30 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 37 578,30 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 37 578,30 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 25 000,00 zł
§ 3.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 116/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6430-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1 489 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" pn. "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzańskiej nr 1418Z w Mieszkowicach". W związku z tym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 489 000,00 zł, z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dysponent środków-Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 105/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3 400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 400,00 zł.
 3. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Mieszkowice w sprawie przebudowy ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzańskiej nr 1418Z w Mieszkowicach". W związku z tym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dysponent środków-Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OŚ.LK.3012-7/09 z dnia 17 marca 2009 r., zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 020-Leśnictwo, w rozdziale 02002-Nadzór nad gospodarką leśną, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 2 615,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Nadzór nad gospodarką leśną". Zgodnie z umową Nr 3/OŚ/08 z dnia 01.12.2008 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Przyrodniczo-Inżynieryjnych "PRO-LAS" z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w 2009 r. zostanie wykonana inwentaryzacja stanu lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach powiatu gryfińskiego, na terenie działania Nadleśnictwa Gryfino. Koszt nadzoru nad lasami niepaństwowymi ustalany jest na podstawie przesyłanych corocznie przez Nadleśniczych kalkulacji kosztów. Dysponent środków-Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 5. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którymi zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4260-Zakup energii o kwotę 34 963,30 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostarczenia mediów (gaz i abonament-25 845,32 zł, energia elektryczna-6 634,21 zł, woda i usługi komunalne-2 483,77 zł), za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie korzystających z pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 3118-Świadczenia społeczne o kwotę 21 250,00 zł i § 3119-Świadczenia społeczne o kwotę 3 750,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4118-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21 250,00 zł i w § 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 750,00 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-04-15 09:09:45
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-15 09:09:45

Strona odwiedzona 755 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.