Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

132 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 602/2009 z dnia 2009-04-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 222 148,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 222 148,00 zł
  • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 222 148,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 306 937,16 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 67 889,16 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 67 889,16 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 16 900,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 16 900,00 zł
  tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 222 148,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 222 148,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 84 789,16 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 67 889,16 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 67 889,16 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 16 900,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 16 900,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 173/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 222 148,00 zł, z przeznaczeniem na uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy kwota 219 089,00 zł i pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy kwota 3 059,00 zł. W związku z tym zwiększa się plan wydatków z tytułu zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 4050-Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 219 089,00 zł i § 4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 3 059,00 zł.
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 67 889,16 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w tym samym dziale, rozdziale, w § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z przygotowaniem 20 miejsc na grupę usamodzielnienia i mieszkania chronione istnieje możliwość przeniesienia od 01.07.2009 r. 4 dzieci z powiatu gryfińskiego, przebywających w placówkach w innych powiatach. Zmian dokonuje się ze względów ekonomicznych, gdyż miesięczny koszt utrzymania dziecka w WPOW w Chojnie jest niższy od kosztu utrzymania dziecka w placówce, w której obecnie przebywa.
 3. Skutkami podwyżek dla nauczycieli zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 16 900,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 400,00 zł, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 100,00 zł, § 4120-Składki na Fundusz Pracy - 400,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-05-04 14:53:15
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 14:53:15

Strona odwiedzona 730 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.