Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

134 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 606/2009 z dnia 2009-05-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 405,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 405,00 zł
 • rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 405,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 053 858,29 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 214 150,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 214 150,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 30,00 zł
   • rozdział 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - 30,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 30 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 809 273,29zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 809 273,29 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 405,00 zł
   • rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 405,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 053 453,29 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 214 150,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 214 150,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 109 273,29 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 109 273,29 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 30,00 zł
   • rozdział 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - 30,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 30 000,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 30 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 700 000,00zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 700 000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 201/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 405,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców. W związku z tym zwiększa się plan wydatków z tytułu zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, § 3110-Świadczenia społeczne o kwotę 405,00 zł.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znak: GN.GS.70042/8/09 z dnia 04.05.09 r., zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 30,00 zł Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Zmniejszenie dotyczy paragrafu 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie dotyczy paragrafu 4430-Różne opłaty i składki. Zmiany związane z bieżącą działalnością wydziału.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak ZD.AD.0716-34/09 z dnia 06.05.2009 r., zgodnie z którym zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 214 150,00 zł. Zmniejsza się § 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zwiększa § 6610-Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany związane są z przebudową chodników na drogach powiatowych w następujących miejscowościach:
  • Gmina Moryń - Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Witnica,
  • Gmina Trzcińsko-Zdrój - Chełm Górny, Stołeczna,
  • Gmina Banie - Swobnica, ul. Kunowska i Sosnowa w Baniach.
 4. Wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł. Zmniejsza się § 3118 i 3119-Świadczenia społeczne, a zwiększa § 4118 i 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiany związane z realizacją projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację".
 5. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.MP.0733-4/09 z dnia 11.05.2009 r., zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów :
  • Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 9 273,29 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 600 000,00 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 200 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 700 000,00 zł i w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 109 273,29 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu stypendialnego pn. "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS". Zgodnie z umową nr Z/2.32/II/2.2/WUP/U/19/09 z dnia 08.05.2009 r. termin rozliczenia projektu ma nastąpić 31.05.2009 r. dlatego zachodzi konieczność jak najszybszego wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-05-19 09:17:41
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 09:17:41

Strona odwiedzona 850 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.