Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

136 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 617/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), oraz Uchwały Nr XXX/286/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXX/286/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy w/g pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXX/286/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z wnioskami Dyrektora jednostki:
  • zwiększa się plan dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 720,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 720,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizn na remont podłogi w gabinecie lekcyjnym Nr 17, a uzyskane środki, zgodnie z decyzją darczyńcy, przeznaczone powinny być na pokrycie kosztów materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu.
  • zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 157,60 zł, kwota ta stanowi zaległą wpłatę za najem pomieszczenia gospodarczego,
  • zwiększa się plan dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3 500,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 3 657,60 zł, z tego kwotę darowizny 3 500,00 zł przeznacza się, zgodnie z wolą darczyńcy, na pokrycie kosztów organizacji turnusu rehabilitacyjnego w Orawce, w którym będą uczestniczyć wychowankowie SOSW w Chojnie.
 2. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w sprawie współfinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 3. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w sprawie współfinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 4. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 24 507,00 zł (środki własne powiatu), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej. Całkowity koszt funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie wynosi 871 320 zł, z tego 90 % dofinansowuje PFRON. 10 % dofinansowania działalności przez powiat wynosi 87 132,00 zł, przy zwiększeniu planu finansowego o 25 000,00 zł (dotacje z Gminy Moryń i Gryfino) kwota ta będzie większa o 24 507,00 zł. Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 5. Zwiększenia z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Kamień Pomorski w związku z tragicznym pożarem budynku socjalnego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
 6. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z uchwałą Nr 599/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania ekologicznego pn: "Dzieci i ekologia".
 7. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z uchwałą Nr 600/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania ekologicznego pn: "Doświadczenia chemiczne w ochronie środowiska".
 8. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 118 145,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, zgodnie z umową Nr 000002/2009/OION/0-16 z dnia 05.05.2009 r. zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie a Powiatem Gryfińskim w sprawie dofinansowania prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008". Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie.
 9. Zwiększenia planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 300,00 zł, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Kwota ta stanowi darowiznę od Cechu Rzemiosł Różnych i w Gryfinie i przeznaczona jest na dofinansowanie wydania przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie informatora turystycznego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 10. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 3 800,00 zł, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Zmian dokonuje się w związku z udzieleniem dotacji Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu promocji powiatu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy poprzez udział w targach INKONTAKT w Schwedt. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 11. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 809 273,29 zł, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Priorytetu 2-Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt pn.: "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS Z/2.32/II/2.2/19/09" dotyczy stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Nr 2 w Gryfinie. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 600 000,00 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 200 000,00 zł.
  Zwiększa się również plan wydatków Starostwa Powiatowego w tym samym dziale i rozdziale o kwotę 9 273,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z obsługą projektu (w tym przeprowadzenie zgodnie z umową audytu zewnętrznego). Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 12. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 809 273,29 zł (środki własne powiatu), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 109 273,29 zł oraz planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 700 000,00 zł. Termin rozliczenia projektu pn.: "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS upływa 31.05.2009 r. dlatego zasadne było wcześniejsze zabezpieczenie środków własnych na wypłatę stypendiów. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 13. Zwiększenia plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4307-Zakup usług pozostałych o kwotę 25 474,56 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zmiany związane są z projektem "Jacy jesteśmy, jak się postrzegamy?" realizowanym w ramach Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży. W związku z tym zwiększa się również plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 25 474,56 zł.
 14. Zwiększeniem planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 963 405,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale:
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 369 188,00 zł,
  • Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 594 217,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie zwiększa się o kwotę dotacji, przeznaczonych dla gmin uczestniczących w projekcie:
  • Gmina Gryfino docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - 170 563,00 zł, w tym § 2318-161 080,00 zł i § 2319-9 483,00 zł,
  • Gmina Banie docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach - 97 014,00 zł, w tym § 2318-91 620,00 zł i § 2319-5 394,00 zł,
  • Gmina Widuchowa docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej - 82 797,00 zł, w tym § 2318-78 193,00 zł, i § 2319-4 604,00 zł,
  • Gmina Trzcińsko-Zdrój docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - 83 010,00 zł, w tym § 2318-78 395,00 zł i § 2319-4 615,00 zł,
  • Gmina Moryń docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - 74 643,00 zł, w tym § 2318-70 493,00 zł i § 2319-4 150,00 zł,
  • Gmina Mieszkowice docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach - 86 190,00 zł, w tym § 2318-81 398,00 zł i § 2319-4 792,00 zł.
  Dysponent środków Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 15. Zwiększenia z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, § 3000-Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3 050,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeinstalowania wideorejestratora z policyjnego radiowozu oznakowanego do pojazdu nieoznakowanego. zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie znak: L.dz.AG-4205/09 z dnia 13.05.2009 r. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 14:46:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 14:46:16

Strona odwiedzona 801 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.