Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

137 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 619/2009 z dnia 2009-06-04

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie geodezyjnym Wełtyń - obejście drogowe

Na podstawie art. 17 pkt 7 lit. a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie geodezyjnym Wełtyń - obejście drogowe z następującymi uwagami:

 1. w ustaleniach ogólnych projektu uchwały:
  • proponuje się dopisać: "Prowadzona działalność usługowa, produkcyjna, składowa oraz magazynowa nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny";
  • proponuje się dopisać punkt dotyczący gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne: "Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz z gminnym planem gospodarki odpadami gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne";
  • proponuje się dopisać punkt: "Na terenach oznaczonych symbolami MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej."
 2. w ustaleniach szczegółowych projektu uchwały:
  • w ustaleniach "Zasady obsługi inżynieryjnej" w punktach dotyczących odpadów zapis: "Obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na gminne wysypisko odpadów" proponuje się zastąpić zapisem: "Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz gminnym planem gospodarki odpadami gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Uzasadnienie: "Plan gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego 2011" przedstawia model gospodarki odpadami w województwie zmierzający do ograniczenia ilości odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne poprzez zamykanie instalacji niespełniających standardów środowiskowych i wygaszanie wypełniających się, z pozostawieniem dużych składowisk z zamiarem przekształcania ich w kompleksowe regionalne zakłady zagospodarowania odpadów. Zaproponowano rozwiązanie oparte na pięciu Zakładach Zagospodarowania Odpadów Mechaniczno-Biologicznego Unieszkodliwiania (ZZOMBU) oraz dwóch instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Szczecinie oraz w Koszalinie. W obecnym projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego planuje się, że powiat gryfiński wraz z powiatem myśliborskim i pyrzyckim ma wchodzić w skład zakładu zagospodarowania odpadów - ZO MBU Pyrzycko-Myśliborskiego. W funkcjonowaniu niniejszego zakładu uwzględniono Ponadgminny Zakład Gospodarki Odpadami w Czarnówku gm. Widuchowa).
  • w § 18 "Teren wód śródlądowych" ust. 3 "Zasady zagospodarowania terenu" w pkt 2 proponuje się dopisać: "(…) oraz na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz.

data opublikowania: 2009-06-05 13:23:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 13:23:16

Strona odwiedzona 750 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.