Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 625/2009 z dnia 2009-06-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 103 240,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł
  • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 3 240,00 zł
  • rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 3 240,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 133 769,35 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 20 000,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 20 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 529,35zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 10 529,35 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 3 240,00 zł
   • rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 3 240,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 30 529,35 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 20 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 20 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 529,35zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 10 529,35 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 233/2009 z dnia 21.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się Powiatowi Gryfińskiemu plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 240,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale, § 3110-Świadczenia społeczne o kwotę 3 240,00 zł.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak: ZD.AD.0716/39/09 z dnia 03.06.2009 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Piasek zgodnie z Porozumieniem zawartym 24 kwietnia 2009 r. z Gminą Cedynia. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 3. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 529,35 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafów 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 617,41 zł i 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 911,94 zł. Zmian dokonuje się w związku ze skutkami podwyżek dla nauczycieli.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektów ministerialnych "Stawiamy na rodzinę"i "Pomocna dłoń".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-19 12:53:29
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-19 12:53:29

Strona odwiedzona 608 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.