Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

140 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 626/2009 z dnia 2009-06-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 209 715,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 183 718,00 zł
  • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 183 718,00 zł
 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25 997,00 zł
  • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 25 997,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 303 970,35 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 3 400,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 400,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 89 669,35 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 89 669,35 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 183 718,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 183 718,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 1 186,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 1 186,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25 997,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 25 997,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 94 255,35 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 3 400,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 3 400,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 89 669,35 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 89 669,35 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 1 186,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 1 186,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 268/2009 z dnia 02.06.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się Powiatowi Gryfińskiemu plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25 977,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 977,00 zł.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 271/2009 z dnia 03.06.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się Powiatowi Gryfińskiemu plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 183 718,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozbiórką budynku wraz z uporządkowaniem nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 154/2, położonej w obrębie Stare Objezierze, Gm. Moryń. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 183 718,00 zł. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł i § 4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia o 1 400,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 3 400,00 zł. Zwiększenia w paragrafie 4380 związane są z przedstawieniem przez tłumacza języka niemieckiego faktur za usługi świadczone na rzecz powiatu w roku 2008 oraz z wystąpieniem tłumaczeń z języka angielskiego. Zwiększenia w paragrafie 4210 to przeniesienie środków na zakup wiązanek kwiatowych związanych z uroczystościami dotyczącymi promocji powiatu z rozdziału Starostwa powiatowe do rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji.
 4. Wnioskiem Pełniącego Obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych jednostki w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1 186,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmian dokonuje się w związku ze wzrostem kwoty bazowej wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym przenosi się środki na wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację". Zmiany w kwocie 89 669,35 zł dotyczą działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostała działalność i są wprowadzane ze względu na to, że w toku realizacji nastąpiły zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 678 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.