Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 649/2009 z dnia 2009-08-20

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 48 883,30 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 31 783,30 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 31 783,30 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 9 600,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6 000,00 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3 600,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 7 500,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność -7 500,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 19 595,80 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 19 595,80 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 19 595,80 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 230 173,55 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 12 187,50 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 12 187,50 zł dział 801-Oświata i wychowanie - 194 506,05 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 42 136,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 11 075,66 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 123 800,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 17 494,39 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 9 600,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6 000,00 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3 600,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 6 380,00 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 6 380,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 7 500,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność -7 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 200 886,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 194 506,05 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 767,37 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 193 738,68 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 6 380,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 6 380,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 369/2009 z dnia 04.08.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), tj. na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 7 500,00 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, w tym § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 7 000,00 zł i § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 372/2009 z dnia 05.08.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2130- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 6 000,00 zł i w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Kwota 6 000,00 zł przeznaczona jest dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, kwota 3 600,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12 187,50 zł (porozumienie z Gminą Cedynia z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1430Z w miejscowości Radostów). Jednocześnie o tę kwotę w tym samym dziale i rozdziale zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Dysponent środków -Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostki w związku ze skutkami podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 42 136,00 zł, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 119 500,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 6 380,00 zł. Zmniejsza się jednocześnie rezerwę celową w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 161 636,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność o kwotę 6 380,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmian w planie wydatków o kwotę 17 494,39 zł. Zmiany dotyczą paragrafów z czwartą cyfrą "7".
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata wychowanie, rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 11 075,66 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 767,37 zł w tym samym dziale i rozdziale. Jednocześnie zmniejsza się rezerwę celową w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 10 308,29 zł. Zmiany związane są ze skutkami podwyżek dla nauczycieli.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na nagrodę.
 8. Pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K-0010/143/MD/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r., zgodnie z którym koryguje się paragrafy dochodowe wprowadzone uchwałą 630/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.07.2009 r. W związku z tym zmniejsza się o kwotę 19 595,80 zł plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę § 6300-Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-08-21 14:15:54
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-21 14:15:54

Strona odwiedzona 644 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.