Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 660/2009 z dnia 2009-09-10

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 5 650,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 5 650,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 5 650,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 120 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 15 000,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15 000,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 10 500,00 zł
   • rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 10 000,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 500,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 95 000,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia - 95 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 162 707,45 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 5 650,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 5 650,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 000,00 zł
   • rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe -2 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 155 057,45 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 155 057,45 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 277 557,45 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 2 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 2 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 155 057,45 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 155 057,45 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 15 000,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15 000,00 zł
  • dział 710-Działalność usługowa - 10 500,00 zł
   • rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 10 000,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 500,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 95 000,00 zł
   • rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 95 000,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak ZD.AD.0716-58/09 z dnia 31.08.2009 r. zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5 650,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w tym samym dziale i rozdziale. Zmiany związane są z aneksem do umowy zawartej dnia 18 czerwca 2009 r. z Gminą Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Widuchowa w 2009 r. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/2009 z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
  • w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15 000,00 zł, (jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
  • w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 10 000,00 zł, (jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
  • w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o kwotę 500,00 zł, (jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie),
  • w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 95 000,00 zł, (jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie).
 3. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 155 057,45 zł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, w związku z uchwałą Nr XXX/289/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na przegląd okresowy agregatu prądotwórczego, opłaty za linie telefoniczne i konserwację wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 804 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.