Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

155 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 671/2009 z dnia 2009-09-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 670,00 zł
z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:

 • dział 750-Administracja publiczna - 1 670,00 zł
  • rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 1 670,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 54 280,03 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 388,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 388,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 2 552,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 2 552,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 42 201,79 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 34 201,79 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 8 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9 045,20 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 9 045,02 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 0,18 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 93,04 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność - 93,04 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 55 950,03 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 388,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 388,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 2 552,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 2 552,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 42 201,79 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 34 201,79 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 8 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9 045,20 zł
   • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 9 045,02 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 0,18 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 93,04 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność - 93,04 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 670,00 zł
   • rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 1 670,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 402/2009 z dnia 31.08.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa, § 2120- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tę kwotę, w tym samym dziale i rozdziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Środki te zostały przyznane na bieżącą działalność powiatowych komisji poborowych i lekarskich i jako niewykorzystana dotacja zwrócone do budżetu państwa.
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie , zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków z tytułu realizacji zadań własnych jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 34 201,79 zł, w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 8 000,00 zł oraz w planie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 93,04 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z większym wydatkowaniem środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych, zatrudnieniem koordynatora mieszkań chronionych w Chojnie, zatrudnieniem osób do wykonywania drobnych prac montażowych związanych ze zmianą siedzib oraz zwiększeniem wydatków na ZFŚS.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zwiększenie w planie wydatków wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, zgodnie z decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 552,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 552,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie do przeprowadzenia kursów zawodowych.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9 045,02 zł (zwiększa się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu energii). Zwiększa się również plan wydatków dotyczących projektu "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" o kwotę 0,18 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków na projekt "Kobieta potrafi- szansa na samorealizację"(zmian dokonuje się w związku z błędnym podziałem środków na etapie planowania).
 5. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sporty i Turystyki znak: EK.ELB.3012/9/09 z dnia 21.09.2009 r., zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 388,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę sędziowską oraz ubezpieczenie uczestników imprezy pn. "I Samorządowy Turniej Powiatu Gryfińskiego w halowej piłce nożnej".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-25 14:04:55
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-25 14:04:55

Strona odwiedzona 672 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.