Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

157 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 680/2009 z dnia 2009-10-08

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 25 210,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 11 438,50 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 11 438,50 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 13 772,00 zł
   • rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów - 13 772,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 100 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600 - Transport i łączność - 100 000,00 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 429 092,28 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600 - Transport i łączność - 270 000,00 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 270 000,00 zł
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20 000,00 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 112 454,28 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 77 433,78 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 35 020,50 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 12 866,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 8 150,00 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 4 716,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 13 772,00 zł
   • rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów - 13 772,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 503 881,78 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600 - Transport i łączność - 370 000,00 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 370 000,00 zł
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 25 892,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 25 892,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 99 839,78 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 99 839,78 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 150,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 8 150,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 428/2009 z dnia 22.09.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 13 772,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów zamieszkałych w Starej Rudnicy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 13 772,00 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów, § 3110 - Świadczenia społeczne.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 426/2009 z dnia 18.09.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11 438,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwiększa się plan wydatków:
  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 2 693,49 zł,
  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 8 745,01 zł.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan finansowy Starostwa Powiatowego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność kwotę 22 406,00 zł oraz w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 5 892,00 zł. W związku z przyznanymi nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwiększa się plan finansowy:
  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 7 075,00 zł,
  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 4 716,00 zł,
  3. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 7 075,00 zł,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 4 716,00 zł,
  5. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 4 716,00 zł.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan finansowy Starostwa Powiatowego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8 150,00 zł. W związku z przyznaniem stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, zwiększa się plan finansowy:
  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 5 800,00 zł,
  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 2 350,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym, w związku z dokonanymi wypłatami jednorazowymi, zwiększa się plan finansowy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 77 433,78 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody Powiatu o kwotę 100 000,00 zł - dotacja z Gminy Mieszkowice. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w tym samym dziale i rozdziale o kwotę 100 000,00 zł.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, polegających na przesunięciu kwoty 270 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
 8. Pismem Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan finansowy Komendy o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przez Powiat Gryfiński zakupu skokochronu. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-10-09 12:22:49
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-09 12:22:49

Strona odwiedzona 679 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.