Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

160 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 687/2009 z dnia 2009-10-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 19 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 000,00 zł
  • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4 000,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 15 000,00 zł
  • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 15 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 198 826,68 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 140 735,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 140 735,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 23 613,25 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 845,65 zł
   • rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 16 762,40 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 5,20 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 478,43 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 15 478,43 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 15 000,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 15 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 179 826,68 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 140 735,00 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 140 735,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 23 613,25 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 689,85 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 20 923,40 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 478,43 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 15 478,43 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 453/2009 z dnia 02.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe.
 2. Porozumieniem zawartym z Gminą Chojna z dnia 15.09.2009 r. w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy Chojna dla Powiatu Gryfińskiego na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie urządzeń oraz wyposażenia warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych stosowanego przez ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwote 4 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
 3. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 23 613,25 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 478,43 zł. Zmiany dotyczą paragrafów płacowych i związane są ze zmianami w arkuszu organizacyjnym jednostki na rok szkolny 2009/2010 oraz ze zwiększeniem o 5,20 zł składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale 80195-Pozostała działalność.
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak: ZD.AD.0716-72/09 z dnia 09.10.2009 r., zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 600-Transport i łaczność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 140 735,00 zł. Zmiany związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, zakupem oznakowania pionowego, wykonaniem prac remontowych a także z udzieleniem dotacji dla Gminy Banie na realizację porozumienia w sprawie przebudowy chodnika w Swobnicy.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-10-23 12:36:56
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 12:36:56

Strona odwiedzona 665 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.