Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 688/2009 z dnia 2009-10-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr XXXIV/323/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXIV/323/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXXIV/323/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 500,00 zł (za wynajem pomieszczeń w internacie), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne (zakup wyposażenia stołówki), zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 2. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 129 700,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu dochodów w tym samym dziale i rozdziale z tytułu realizacji zadań własnych. Te same zmiany dotyczą planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 3. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 79 409,09 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w związku z realizacją Projektów Partnerskich Comenius Regio program "Uczenie się przez całe życie", zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. W roku 2009 zostanie zrealizowany projekt w kwocie 25 712,28 zł, o pozostałą kwotę 53 696,81 zł zostaje zmniejszony plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 4. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 44 072,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 373/2009 z dnia 07.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego. Jednocześnie zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie pozostawiono w budżecie powiatu kwotę 139 960,00 zł wynikającą ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją w 2009 r. (DPS Dębce - 30 875,00 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój - 71 500,00 zł, DPS Moryń - 24 585,00 zł oraz DPS Nowe Czarnowo - 13 000,00 zł). Środki ogółem w wysokości 184 032,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Moryniu i DPS w Nowym Czarnowie po 92 016,00 zł.
 5. Zmniejszenia planu wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 335 732,66 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji dla Zgromadzenia -DPS Moryń o 161 134,54 zł i Stowarzyszeń: DPS Dębce o 93 164,50 zł oraz DPS Trzcińsko-Zdrój o 81 433,62 zł.
 6. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, § 2008-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu § 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 45 149,50 zł. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale o kwotę 218 101,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zmiany związane są z realizacją programu "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację" i wynikają z błędnego podziału środków na etapie planowania. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 218 101,00 zł plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 7. Zwiększenia planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze o kwotę 3 468,00 zł, w związku z przyznaniem z Gminy Chojna dofinansowania kosztów przyuczenia do nauki zawodu osób młodocianych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 8. Zmniejszeniem planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 2 552,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 9. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 377/2009 z dnia 07.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, dysponent środków Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 10. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300 000,00 zł (środki własne powiatu, dysponent środków Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej o 40 000,00 zł i planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 260 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-10-30 13:06:00
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-30 13:06:00

Strona odwiedzona 743 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.