Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 691/2009 z dnia 2009-10-29

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice, w obrębie geodezyjnym Kurzycko, działki nr 225/2, 322 i 323 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi

Art. 17 pkt 7 lit. a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice, w obrębie geodezyjnym Kurzycko - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi z następującymi uwagami:

 1. w § 2 pkt 5 /Dział I, Ustalenia wstępne/:
  • "ścieki technologiczne" należy zastąpić "ściekami przemysłowymi" zgodnie z nazewnictwem stosowanym w ustawie Prawo wodne,
  • wykreślić "odpady niebezpieczne" ponieważ odpadem niebezpiecznym według katalogu odpadów są np. farby, rozpuszczalniki, oleje, tłuszcze, zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne, baterie i akumulatory itp. które mogą wystąpić podczas podstawowej, codziennej działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej, biurowej, rzemieślniczej, produkcyjnej;
 2. w ustaleniach ogólnych projektu uchwały /Dział II Ustalenia Rozdział 1/ proponuje się umieścić zapis:
  • "Prowadzona działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna, biurowa, rzemieślnicza, produkcyjna nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny";
  • " Ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych mających na celu zachowanie dopuszczalnego przepisami prawa i normami poziomu hałasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów";
  • " Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych";
 3. w § 11 ust. 2 pkt 3 proponuje się dopisać: "(…) na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych lub roztopowych";
 4. w § 15 ust. 5, § 16 ust. 5, § 17 ust. 5, § 18 ust. 5, § 19 ust. 5, § 20 ust. 5 - "ścieki sanitarne" należy zastąpić odpowiednią nazwą dostosowaną do danego rodzaju ścieków zgodnie z ustawą Prawo wodne tj. "ścieki bytowe", "ścieki komunalne" lub "ścieki przemysłowe",

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz.

data opublikowania: 2009-10-30 13:12:44
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-30 13:12:44

Strona odwiedzona 734 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.