Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

163 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 698/2009 z dnia 2009-11-13

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 52 295,30 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 36 297,30 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 36 297,30 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 1 834,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 1 834,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14 164,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 14 164,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 292 185,96 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 292 185,96 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 292 185,96 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 381 360,71 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 36 297,30 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 36 297,30 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 176 000,00 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 176 000,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 86 000,00 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 86 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 48 065,41 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 41 095,41 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 6 970,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 19 000,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 19 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 1 834,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 1 834,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14 164,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 14 164,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 621 251,37 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 292 185,96 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 292 185,96 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 29 985,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 29 985,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 176 000,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 176 000,00 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 86 000,00 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 86 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna 18 080,41 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 6 970,00 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 11 110,41 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 19 000,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność -19 000,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 509/2009 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12 840,00 zł z przeznaczeniem na zakupy realizowane w ramach przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12 840,00 zł.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 499/2009 z dnia 20.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 324,00 zł oraz w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015- Nadzór budowlany, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 834,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w służbie cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1 324,00 zł oraz plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015- Nadzór budowlany o kwotę 1 834,00 zł.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 492/2009 z dnia 20.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 292 185,96 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana nastąpiła w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego inwestycji realizowanej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" pn. "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzańskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze, § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 41 095,41 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o kwotę 11 110,41 zł. Różnica w wysokości 29 985,00 zł pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale-85111 Szpitale ogólne polegających na zmniejszeniu § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 86 000,00 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę § 4160-Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiany związane są z zakończeniem procesu likwidacji SPZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, polegających na zmniejszeniu § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 970,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.
 7. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej plan finansowy jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 19 000,00 zł, w związku z wdrożeniem drugiego etapu podwyższania wynagrodzeń nauczycieli oraz uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej plan finansowy jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 176 000,00 zł w związku z wdrożeniem drugiego etapu podwyższania wynagrodzeń nauczycieli.
 9. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak: ZD.AD.0716-80/09 z dnia 02.11.2009 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 36 297,30 zł (Umowa z Gminą Chojna w sprawie realizacji zadań remontowych na drogach powiatowych w gminie Chojna), przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-16 10:24:14
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-16 10:24:14

Strona odwiedzona 690 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.