Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

165 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 701/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U.z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 60 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 60 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 60 000,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 60 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 60 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 60 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 157 284,09 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 42 947,75 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 12 003,73 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 235,65 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 14 496,31 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 16 212,06 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 29 336,34 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 29 336,34 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 25 000,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 25 000,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 60 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 60 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 157 284,09 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 42 947,75 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 12 003,73 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 235,65 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 30 708,37 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 29 336,34 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 29 336,34 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 25 000,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 25 000,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 60 000,00 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 60 000,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 529/2009 z dnia 04.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków trwałych, niezbędnych do zapewnienia gotowości bojowej i ratowania życia ludzkiego - m. in. motopompy szlamowej, zestawu narzędzi hydraulicznych, zestawu ratownictwa medycznego i skokochronu, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę dochodów w § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat . Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na zakupy inwestycyjne, a zmniejsza plan wydatków bieżących.
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 29 336,34 zł, z tego kwota 1 770,66 zł dotyczy realizacji projektu "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych", a kwota 27 565,68 zł projektu "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 12 239,38 zł, z tego kwota 12 003,73 zł dotyczy Szkoły Podstawowej Specjalnej (zmniejsza się wynagrodzenia a zwiększa plan wydatków na zakup energii), kwota 235,65 zł dotyczy Gimnazjum Specjalnego (zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa plan wydatków na zakup energii).
 4. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 25 000,00 zł (zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 30 708,37 zł, w związku z rozliczaniem finansowym zakończonego projektu Mobilność Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 09:34:08
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 09:34:08

Strona odwiedzona 612 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.